25/01/2007 | 3205 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 337/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 25 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ CỦA MỘT SỐ DỊCH VỤ Y TẾ MỚI PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí; Nghị định số 33/CP ngày 23/5/1995 của Chính phủ sửa đổi điểm 1, Điều 6 của Nghị định số 95/CP;

Căn cứ Thông tư­ Liên Bộ số 14/TTLB-BYT-BTC-BLĐTBXH-BVGCP ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ sung Thông tư­ Liên Bộ số 14/TTLB-BYT-BTC-BLĐTBXH-BVGCP ngày 30/9/1995;

Theo đề nghị của Liên Sở: Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 903/TTrLS-YT-TC-LĐTBXH ngày 26/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời về mức thu một phần viện phí của một số dịch vụ y tế mới phát sinh tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Đối với các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật, tiểu thủ thuật:

a. Các bệnh viện hạng 2 (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam) mức thu bằng 80% khung giá tối đa ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 03.

b. Các bệnh viện hạng 3, Bệnh viện Tâm thần và các Trung tâm chuyên khoa có khám chữa bệnh, mức thu bằng 70% khung giá tối đa ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 03.

c. Bệnh viện Đa khoa Phú Ninh, Tây Giang, Nam Trà My, mức thu bằng 60% khung giá tối đa ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 03.

d. Các Phòng khám đa khoa khu vực, Bệnh xá quân đân y kết hợp, mức thu bằng 100% khung giá tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 03.

Trong trường hợp một số dịch vụ mà khung giá tối đa, tối thiểu không chênh lệch lớn, nếu áp dụng tỷ lệ phần trăm khung giá tối đa mà mức thu thấp hơn khung giá tối thiểu thì được điều chỉnh mức thu bằng 100% khung giá tối thiểu.

2. Đối với các dịch vụ xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh, mức thu bằng 80% khung giá tối đa ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 03 áp dụng chung cho tất cả các bệnh viện, trung tâm, không phân biệt hạng của đơn vị.

3. Mức thu này chưa bao gồm chi phí của các loại thuốc, chất phóng xạ dùng trong chẩn đoán, điều trị ung thư, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt và được áp dụng để thu một phần viện phí, thanh toán hợp đồng bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi và khám chữa bệnh cho người nghèo.

(Cụ thể về mức thu của từng loại dịch vụ đối với từng hạng bệnh viện theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc thu, chi, quản lý, sử dụng nguồn thu một phần viện phí đúng quy định. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quy định về mức thu một phần viện phí mới thay thế mức thu tại Quyết định số 1110/QĐ-UB ngày 29/7/1995 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc các Bệnh viện, Trung tâm chuyên khoa, Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ Điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Lư­u VT, VX (Viên).
X:\Vanxa\Vien\QUYETDINH\
\NAM2007\QD-TVP 15-1-27.V.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 337/QD-UBND, QUYET DINH 337, TINH QUANG NAM, MUC GIA THU MOT PHAN VIEN PHI, DICH VU Y TE MOI PHAT SINH, THU MOT PHAN VIEN PHI, THE THAO - Y TE