26/11/2012 | 3425 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3143/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH QUẢNG NINH CHO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh “Về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho Sở Tài nguyên và Môi trường”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2003.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh “Về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho Sở Tài nguyên và Môi trường”;

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh;
- V0, V1, V2, V3, V4
- QLĐĐ1-2, TH1, HC1, XD1-2, NLN2;
- Lưu: VT, QLĐĐ1: 65b-QĐUQ180

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3143/QD-UBND, QUYET DINH 3143, TINH QUANG NINH, CAP SO DO, CAP SO HONG, CAP GIAY CHUNG NHAN QUYEN SU DUNG DAT, CAP GIAY CHUNG NHAN QUYEN SO HUU NHA O, GIAY CHUNG NHAN QUYEN SO HUU NHA O, GIAY CHUNG NHAN QUYEN SU DUNG DAT, SO DO, SO HONG, THAM QUYEN CAP SO DO SO HONG, BAT DONG SAN