28/02/2013 | 3537 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 302/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau) tại Tờ trình số 12/TTr-STP ngày 22/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (c/đ);
- Thành viên HĐPH tỉnh (t/h);
- Trưởng các Đề án, Ban điều hành (t/h);
- TAND, VKSND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo;
- Các cơ quan báo, đài;
- -NC (A);
- Lưu: VT, M
i33/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định s
: 302/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các Chương trình, Đề án về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tiếp tục tăng cường các biện pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2013, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Quán triệt đy đủ tinh thần, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

- Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện, bảo đảm làm đầu mối triển khai, thực hiện công tác PBGDPL theo ngành, lĩnh vực và địa phương theo hướng nhất quán, đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác học tập, tôn trọng và nghiêm chỉnh chp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn tnh.

2. Yêu cầu:

- Bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác PBGDPL, cụ thể hóa thành nhiệm vụ của đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Công tác PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và đồng bộ; có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng chiều sâu và hướng mnh về cơ sở, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc.

- Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, biện pháp PBGDPL; kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL.

- Gắn giáo dục pháp luật với giáo dục truyền thống, đạo đức và bồi dưỡng nhân cách; nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường, từng bước hình thành ý thức tự giác học tập và chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Công tác PBGDPL phải được tiến hành đồng thời với thi hành pháp luật, từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế để có giải pháp chỉ đạo, uốn nắn kịp thời.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và đoàn thể tham gia công tác PBGDPL; tổng kết thực tiễn để nhân rộng những mô hình; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đi kinh nghiệm; kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN (Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh:

a. Xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó đặc biệt chú ý là xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm 2013; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL của các ngành, các cấp.

b. Tổ chức các hoạt động: Hội nghị, hội tho, hội thi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, giao lưu học hỏi kinh nghiệm; mở các cuộc tuyên truyền pháp luật lưu động tại địa bàn có điểm nóng và vi phạm pháp luật; đề nghị khen thưởng theo quy định.

c. Định kỳ 6 tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện các nội dung và giải pháp chỉ đạo kịp thời.

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

a. Thường trực HĐPH, là cơ quan đầu mối chđạo, điều hành hoạt động của HĐPH; hướng dn Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh; tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản chđạo, kiện toàn HĐPH; kim tra, đánh giá, sơ, tổng kết và thi đua, khen thưởng.

b. Chủ trì, phối hp triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL do Sở Tư pháp phụ trách.

c. Chủ trì, phối hp S Tài chính tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn lập dự toán, bố trí và sử dụng kinh phí PBGDPL đúng quy định.

3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:

a. Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể (theo bản phụ lục kèm theo) để tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo ngành, lĩnh vực mình quản lý và báo cáo kết quả về thường trực HĐPH công tác PBGDPL (Sở Tư pháp) theo quy định.

b. Lập dự toán và quản lý, sdụng kinh phí hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trong năm 2013 của ngành, lĩnh vực mình theo quy định tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Cà Mau.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

a. Xây dựng Kế hoạch chi tiết hoạt động PBGDPL năm 2013 trên địa bàn; tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định (Kế hoạch và báo cáo của cấp xã gửi về Phòng Tư pháp huyện; kế hoạch và báo cáo của cấp huyện, gửi về Sở Tư pháp để theo dõi và tổng hợp báo cáo).

b. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp huyện; nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành của UBND cấp xã (do Luật PBGDPL quy định không còn HĐPH công tác PBGDPL cấp xã); tăng cường hướng dẫn, chủ động tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên cơ sở và đội ngũ tham gia PBGDPL khác.

c. Xác định và phân khai nguồn ngân sách hoạt động PBGDPL cấp mình năm 2013, bố trí kinh phí theo hướng tăng thêm để đáp ứng kịp thời, đầy đủ cho công tác PBGDPL theo tinh thần Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Chương trình, Đề án về PBGDPL đã được Chính phủ phê duyệt, như: phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; phòng - chống tham nhũng; tuyên truyền pháp luật về biển, đảo; an toàn giao thông...

d. Quan tâm kiện toàn, củng cố các tổ chức, nâng cao năng lực và đảm bảo chế độ thù lao cho hoạt động hòa giải cơ sở; tiếp tục rà soát, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

e. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện và rút ra kinh nghiệm trong công tác PBGDPL ở địa phương.

5. Chế độ thông tin, báo cáo:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố Cà Mau, cấp xã có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo định kỳ 06 tháng và một năm.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL năm 2013 của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (Qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo và hướng dẫn./.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 302/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

SẢN PHẨM CÔNG VIC

TIẾN ĐỘ

Chủ trì

Phối hợp

I

TUYÊN TRUYỀN, TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Nghị quyết s 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi HP 1992

Các cấp, các ngành, địa phương

Tchức hội nghị lấy ý kiến; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải trên các website của các cơ quan, đơn vị

Từ nay đến hết quý I/2013

II

TRIN KHAI, TẬP HUN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUỐC HỘI THÔNG QUA NĂM 2012

Sở Tư pháp - Thường trực HĐPH tỉnh và các ngành có liên quan đến nội dung văn bản

- Kế hoạch chi tiết cho 02 cuộc hội nghị cấp tỉnh;

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành KH tổ chức triển khai trên địa bàn.

Quý II và Qúy IV/2013

III

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, Đ ÁN, KẾ HOẠCH V PBGDPL

1

Triển khai các Đề án thuộc Chương trình hành động PBGDPL trong giai đoạn 2012 - 2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ):

1.1

Tiếp tục triển khai 04 Đề án thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 2008 - 2012 (theo Quyết định 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ):

- Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu s

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Trình UBND tỉnh phê duyệt KH đến năm 2016;

- Chủ trì đề án ban hành Kế hoạch năm 2013;

- Các hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ của Đ án

- Ban hành KH: Quý I/2013;

- Thực hiện cả năm.

- Đ án “Củng c, kiện toàn và nâng cao cht lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

- Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn, Trường Chính tri tỉnh

 

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh

 

1.2

Tiếp tục triển khai 02 Đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn (theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ):

- Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đng dân cư giai đoạn 2013 - 2016”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

S Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh

- Trình UBND tỉnh phê duyệt KH triển khai, thực hin Đề án giai đoạn 2013 -2016;

- Chủ trì đề án ban hành KH năm 2013;

- Các hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ của Đ án.

- Ban hành KH: Quý I/2013;

- Thực hiện cả năm.

- Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”

Thanh tra tỉnh

S Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

1.3

Triển khai 04 Đề án mới của Chương trình hành động về PBGDPL giai đoạn 2013 - 2016:

- Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013 - 2016”

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, STài nguyên và Môi trường

- Trình UBND tỉnh phê duyệt các Kế hoạch 2013 - 2016;

- Chủ trì triển khai Đề án giai đoạn, ban hành KH hàng năm;

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chi tiết

- Đ án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016”

Sở Tư pháp

Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tỉnh đoàn; Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phnữ tỉnh

- Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016

Hội Luật gia tnh

Sở Tư pháp, Sở Tài chính

- Tổ chức các hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án

- Chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện có hiệu quĐề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên sóng phát thanh và truyền hình

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Các sở, ngành có liên quan

- Tác phẩm báo chí tuyên truyền pháp luật.

- Theo chỉ đạo của đài truyền hình Việt Nam; đài Tiếng nói Việt Nam

2

Tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2011 - 2015” (theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện: Các ngành, đoàn thể, địa phương

- Kế hoạch hoạt động năm 2013;

- HĐPH Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng mô hình chỉ đạo điểm;

- Các hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ của Đ án

- Quý I/2013;

- Quý I/2013;

- Thường xuyên.

3

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành)

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương liên quan

- Ban hành KH tập huấn; Tư vấn pháp luật;

- Ban hành KH biên soạn tài liệu hướng dẫn.

- Quý II/2013;

- Thực hiện thường xuyên

4

Tiếp tục triển khai Đán “Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng (theo Quyết định 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp)

Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương liên quan

- Trên cơ sở KH của UBND tỉnh, các đơn vị ban hành KH tổ chức thực hiện đến năm 2016;

- Các đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch năm 2013;

- Các hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

- Ban hành kế hoạch: Quý I/2013;

- Thực hiện thường xuyên

5

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Đ án, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, xâm hại phụ nữ và trẻ em, mua bán người, an toàn giao thông...

Thực hiện: Các đơn vị, địa phương

- Kế hoạch chi tiết năm 2013;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Ban hành kế hoạch: Quý I/2013;

- Thực hiện thường xuyên

IV

XÂY DỰNG, CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC PBGDPL:

Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp; Báo cáo viên pháp luật các cấp; Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; Tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở; cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cán bộ pháp chế; đội ngũ cán bộ thi hành pháp luật; phóng viên báo, đài; các cán bộ tham gia công tác PBGDPL; các Câu lạc bộ về pháp luật; nhóm nòng cốt vận động tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật tại khu dân cư…

1

Tiếp tục xây dựng, rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức của đội ngũ làm công tác PBGDPL

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trực tiếp quản lý

Cơ quan Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan

- Quyết định củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động và phân công nhiệm vụ.

Thực hiện thường xuyên

2

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác PBGDPL

- Các văn bản chđạo hoạt động;

- Các kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL...

V

ĐI MỚI, ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC PBGDPL:

1

Tiếp tục đẩy mạnh PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh - truyền hình tỉnh; đài, trạm truyền thanh cấp huyện; tuyên truyền lưu động; pano, áp phích; Bản tin chuyên ngành; trang tin điện tcủa đơn vị, địa phương; loa truyền thanh ở cơ sở...).

Các đơn vị, địa phương

Các cơ quan, tổ chức có liên quan

Các chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, hoạt động tuyên truyền pháp luật

Thực hiện thường xuyên

2

Nâng cao chất lượng các loại tài liệu tuyên truyền pháp luật theo hướng ngắn gọn, súc tích, tập trung vào các chủ đề pháp luật thiết thực

Thực hiện: Cơ quan Tư pháp; các đơn vị, địa phương

S tay, cẩm nang PL, đề cương, bài giảng, băng đĩa, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật...

Thực hiện thường xuyên

3

Đa dạng hóa các hình thức thi tìm hiểu pháp luật (sân khấu hóa kết hợp với các loại hình văn hóa, văn nghệ quần chúng; thi viết, trắc nghiệm, tự luận, trên chuyên mục của bản tin, trang tin, báo, đài....)

- Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hoặc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị khác tham mưu UBND tỉnh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;

- Các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thi trong ngành, địa phương; hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương và tỉnh phát động

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan

- Ban hành các quyết định, kế hoạch tổ chức phát động cuộc thi;

- Bộ đề thi, đáp án; các văn bản thẩm định hoặc đánh giá chất lượng đề thi, đáp án;

- Quyết định công nhận các tchức, cá nhân đạt giải.

Thực hiện thường xuyên trong năm

4

Đổi mới và nâng cao chất lượng hình thức tuyên truyền pháp luật trực tiếp (tuyên truyền miệng) (Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đpháp luật; sinh hoạt câu lạc bộ và ngày pháp luật...)

Thực hiện: Các đơn vị, địa phương

- Các kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động cụ thể;

- Các tài liệu phục vụ sinh hoạt

Thực hiện thường xuyên

5

Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức PBGDPL khác (lồng ghép trong các cuộc vận động, các phong trào chính trị, xã hội ở địa phương, hoạt động của cơ quan, đơn vị, sinh hoạt câu lạc bộ; thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức về nông nghiệp, công nghiệp; khai thác Tủ sách pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ s, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xét xử, thi hành án, tuyên truyền pháp luật trọng tâm, trọng điểm, tuyên truyền tại các địa bàn vi phạm pháp luật; thông tin, cổ động và giáo dục trong trường học...)

Thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực HĐPL công tác PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện;

- Chương trình, kế hoạch hoạt động của các đơn vị, địa phương;

- Các tài liệu có liên quan.

Thực hiện thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 302/QD-UBND, QUYET DINH 302 2013, TINH CA MAU, PHO BIEN GIAO DUC PHAP LUAT CA MAU, PHO BIEN GIAO DUC PHAP LUAT, KE HOACH PHO BIEN GIAO DUC PHAP LUAT, VAN HOA - XA HOI