05/12/2011 | 4613 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2716/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CẤP NƯỚC VÙNG LIÊN HUYỆN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1686/BXD-HTKT ngày 10/10/2011 của Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến thỏa thuận về Đồ án quy hoạch cấp nước vùng liên huyện tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán kinh phí lập quy hoạch cấp nước vùng liên huyện tỉnh Bình Phước phục vụ cho các đô thị và khu công nghiệp nằm dọc theo các trục đường Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 và ĐT 741 thuộc các huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh và thị xã Đồng Xoài;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 967/TTr-SXD ngày 01/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước vùng liên huyện tỉnh Bình Phước với các nội dung như sau:

1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Quy hoạch cấp nước vùng liên huyện tỉnh Bình Phước nhằm đánh giá thực trạng, dự báo và đề ra giải pháp, định hướng cho việc phục vụ cấp nước các đô thị, khu dân cư và khu công nghiệp dọc theo các trục đường Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, ĐT 741; làm cơ sở để triển khai đầu tư các dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2030.

2. Phạm vi, giai đoạn lập quy hoạch

a) Phạm vi quy hoạch

Phạm vi quy hoạch cấp nước vùng liên huyện tỉnh Bình Phước bao gồm các trục đường Quốc lộ 13 (đoạn từ huyện Chơn Thành đến huyện Lộc Ninh), Quốc lộ 14 (đoạn từ thị trấn Chơn Thành đến thị xã Đồng Xoài) và ĐT 741 (đoạn từ thị xã Đồng Xoài về phía Nam huyện Đồng Phú) thuộc địa bàn các huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh và các thị xã Đồng Xoài, Bình Long.

b) Giai đoạn lập quy hoạch

- Giai đoạn ngắn hạn: 05 - 10 năm (đến năm 2015- 2020);

- Giai đoạn dài hạn: 20 năm (đến năm 2030).

3. Mục tiêu lập quy hoạch

- Thiết lập phương hướng tổng thể và kế hoạch phát triển hạ tầng cấp nước phục vụ cho các đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và các khu chức năng khác nằm dọc theo các trục Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 và ĐT 741;

- Dự báo khối lượng tiêu thụ cho từng giai đoạn phát triển trên từng khu vực và toàn vùng từ nay đến năm 2030;

- Xác định khả năng tối đa của các nguồn nước và lựa chọn nguồn nước để cấp nước một cách hợp lý, an toàn và hiệu quả nhất;

- Nghiên cứu các phương án khác nhau về tổ chức cấp nước và lựa chọn phương án tối ưu đưa vào thực hiện;

- Đề xuất các phương án đầu tư cho giai đoạn ngắn hạn và các dự án ưu tiên xây dựng trước mắt phù hợp với quy hoạch các đô thị, khu dân cư và khu công nghiệp trong vùng;

4. Dự báo nhu cầu dùng nước

TT

Đối tượng dùng nước

Nhu cầu dùng nước (m3/ngày)

2010

2015

2020

2025

2030

A

Các đô thị

1

Thị xã Đồng Xoài

5.274

9.390

15.649

22.713

31.298

2

Thị xã Bình Long

2.029

5.008

7.564

10.599

14.780

3

Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

2.029

2.771

3.651

5.203

7.245

4

Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản

243

739

1.565

2.478

4.347

5

Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

2.029

3.651

7.173

12.871

20.866

6

Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

1.217

2.309

3.651

6.194

11.592

 

Cộng (A)

12.821

23.868

39.253

60.059

90.128

B

Các khu dân cư dịch vụ

1

Khu dân cư thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

0

185

417

991

2.246

2

Khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước

0

831

1.878

2.726

3.883

3

Khu dân cư dịch vụ Tân Khai II

0

1.552

2.504

3.964

6.115

4

Khu dân cư Becamex - Bình Phước

0

1.386

4.695

11.150

17.388

5

Khu dân cư dịch vụ Đồng Nơ

0

554

1.252

3.717

8.694

6

Khu dân cư thuộc khu liên hiệp huyện Đồng Phú

0

1.108

3.130

7.433

17.388

7

Khu dân cư Đại Nam

0

1.072

1.711

2.924

3.623

8

Khu dân cư Hải Vương

0

462

1.043

2.106

2.608

9

Khu dân cư Đồng Tâm - Tà Thiết

0

277

626

1.487

4.550

10

Khu dân cư Xi măng Bình Phước

0

277

1.356

1.734

2.174

 

Cộng (B)

0

7.704

18.612

38.232

68.668

C

Các khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt

1

KCN Chơn Thành

1.762

10.539

21.456

21.456

21.456

2

KCN Minh Hưng

5.915

9.910

20.857

20.857

20.857

3

KCN Tân Khai

1.573

8.809

22.148

22.148

22.148

4

KCN Đồng Xoài

3.146

4.216

13.581

13.581

13.581

5

KCN Nam Đồng Phú

315

1.133

2.265

2.265

2.265

6

KCN Bắc Đồng Phú

315

1.573

3.146

5.883

5.883

7

KCN Sài Gòn - Bình Phước

315

4.719

9.438

14.063

14.063

8

KCN Becamex - Bình Phước

 

7.865

15.730

31.460

62.700

 

Cộng (C)

13.340

48.763

108.620

131.712

162.952

D

Các khu công nghiệp dự kiến mở rộng, nhà máy

1

KCN thuộc khu liên hiệp huyện Đồng Phú

 

6.292

15.730

31.460

62.920

2

KCN Đồng Tâm - Tà Thiết

 

1.573

3.146

6.292

16.485

3

KCN Đồng Nơ

 

3.146

6.292

15.730

31.460

4

Nhà máy xi măng Bình Phước

 

2.000

4.000

4.000

4.000

 

Cộng (D)

 

13.011

29.168

57.482

114.865

 

Tổng nhu cầu (A)+(B)+(C)+(D)

26.161

93.346

195.654

287.485

436.613

5. Nguồn nước và lựa chọn nguồn nước

5.1. Nguồn nước

a) Nguồn nước ngầm:

- Khu vực thị xã Đồng Xoài: Khai thác các giếng khoan công nghiệp cho 01 trạm cấp nước tập trung với công suất từ 1.000 - 5.000 m3/ngày. Tổng lượng khai thác không vượt quá 20.000 m3/ngày;

- Khu vực xã Tân Lợi, Tân Hoà (huyện Đồng Phú): Khai thác các giếng khoan công nghiệp cho 01 trạm cấp nước tập trung với công suất nhỏ hơn 1.000 m3/ngày;

- Khu vực xã Tân Lập (huyện Đồng Phú): Khai thác các giếng khoan công nghiệp cho 01 trạm cấp nước tập trung với công suất từ 1.000 - 5.000 m3/ngày;

- Khu vực xã Nha Bích, Minh Lập, Minh Thành (huyện Chơn Thành): Khai thác các giếng khoan công nghiệp cho 01 trạm cấp nước tập trung với công suất từ 1.000 - 5.000 m3/ngày;

- Khu vực thị trấn Chơn Thành, xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành): Khai thác các giếng khoan công nghiệp cho 01 trạm cấp nước tập trung với công suất từ 1.000 - 5.000 m3/ngày;

- Khu vực xã Tân Khai, Đồng Nơ (huyện Hớn Quản): Khai thác các giếng khoan công nghiệp cho 01 trạm cấp nước tập trung với công suất nhỏ hơn 1.000 m3/ngày;

- Khu vực thị xã Bình Long, thị trấn Lộc Ninh: Khai thác các giếng khoan công nghiệp cho 01 trạm cấp nước tập trung với công suất từ 1.000 - 5.000 m3/ngày. Riêng thị trấn Lộc Ninh phạm vi chứa nước chiếm diện tích rất nhỏ nên không thể khai thác nhiều cụm cấp nước tập trung.

b) Nguồn nước mặt: Khai thác nguồn nước mặt từ các sông suối, ao hồ phục vụ cho việc cấp nước như:

- Sông Bé, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Măng;

- Suối Rạt, suối Giai, rạch sông Dinh, suối Cam…;

- Các hồ thủy lợi, thủy điện: Hồ Phước Hòa, hồ Srok Phu Miêng, hồ Dầu Tiếng, hồ Đồng Xoài, hồ Tân Lợi, hồ Bàu Um, hồ suối Giai.

5.2. Lựa chọn nguồn nước

a) Nguồn nước ngầm:

Trữ lượng nước ngầm của tỉnh Bình Phước không phong phú, chỉ có thể khai thác công nghiệp với mức độ hạn chế và công suất cho 01 trạm cấp nước ngầm không vượt quá 1.000 - 5.000 m3/ngày, do đó nguồn nước ngầm không thể là nguồn nước chủ đạo để cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp.

Tuy nhiên, nguồn nước ngầm sẽ là lựa chọn thích hợp cho giai đoạn đầu để cấp nước kịp thời cho công nghiệp và sinh hoạt khi mà các nhà máy nước mặt công suất lớn đòi hỏi vốn đầu tư lớn và thời gian thực hiện kéo dài.

b) Nguồn nước mặt:

- Giai đoạn ngắn hạn nếu không có nước ngầm thì có thể sử dụng các hồ chứa nhỏ tại chỗ để cấp nước nhằm giảm chi phí đầu xây dựng và nhanh chóng đưa vào sử dụng.

- Giai đoạn dài hạn sử dụng nguồn nước từ các hồ chứa lớn để đảm bảo đủ khả năng cung cấp nước. Trong phạm vi vùng quy hoạch có thể sử dụng các hồ chứa nước lớn như: Hồ Srok Phú Miêng, hồ Phước Hoà, hồ Dầu Tiếng, hồ Đồng Xoài.

6. Phương án quy hoạch cấp nước

a) Phương án quy hoạch: Sử dụng các nhà máy nước hiện có kết hợp đầu tư xây dựng mới 02 nhà máy nước Nha Bích và Chơn Thành để bù đắp nhu cầu thiếu hụt, trong đó:

- Nhà máy nước Nha Bích với công suất tối đa 180.000 m3/ngày phục vụ chủ yếu cho khu vực thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú.

- Nhà máy nước Chơn Thành với công suất tối đa 180.000 m3/ngày phục vụ chủ yếu cho khu vực huyện Chơn Thành; các xã Tân Khai, Đồng Nơ huyện Hớn Quản.

- Nhà máy nước Srok Phú Miêng nâng công suất lên 40.000 m3/ngày phục vụ chủ yếu cho khu vực từ huyện Lộc Ninh đến thị xã Bình Long.

b) Vị trí và diện tích xây dựng cần thiết của nhà máy nước:

- Vị trí xây dựng nhà máy nước Nha Bích đặt tại phía nam Quốc lộ 14, phía Đông cầu Nha Bích đi qua sông Bé thuộc địa bàn xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài với diện tích xây dựng dự kiến là 07 ha bảo đảm đáp ứng cho công suất 180.000 m3/ngày.

- Vị trí xây dựng nhà máy nước Chơn Thành đặt tại khu công nghiệp Chơn Thành, huyện Chơn Thành với diện tích xây dựng dự kiến là 07 ha bảo đảm đáp ứng cho công suất 180.000 m3/ngày (kể cả dự án 60.000 m3/ngày hiện hữu).

- Vị trí xây dựng nhà máy nước Srok Phú miêng đặt tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản với diện tích xây dựng dự kiến là 2 ha (mở rộng nhà máy nước hiện hữu từ 1 ha lên 2 ha) bảo đảm đáp ứng cho công suất 40.000 m3/ngày.

c) Hệ thống cấp nước:

* Nhà máy nước:

- Năm 2010: Sử dụng nước ngầm và các nhà máy nước hiện có để cung cấp cho các đô thị và khu công nghiệp.

- Năm 2015: Hoàn thành việc xây dựng các nhà máy nước theo các dự án đã lập: nhà máy nước Chơn Thành công suất 60.000 m3/ngày, nhà máy nước Đồng Xoài công suất 20.000 m3/ngày, nhà máy nước Đồng Phú 10.000 m3/ngày, nhà máy nước Srok Phú Miêng mở rộng từ 3.000 m3/ngày lên 5.000 m3/ngày, nhà máy nước Taân Khai 600 m3/ngày, nhà máy nước An Lộc mở rộng từ 3000 m3/ngày leân 6.000 m3/ngày.

- Năm 2020:

+ Nhà máy nước Chơn Thành mở rộng thêm 01 đơn nguyên 60.000 m3/ngày nâng tổng công suất lên 120.000 m3/ngày.

+ Nhà máy nước Ñoàng Phuù mở rộng thêm 01 đơn nguyên 10.000 m3/ngày nâng tổng công suất lên 20.000 m3/ngày.

+ Nhà máy nước Srok Phú Miêng mở rộng thêm 01 đơn nguyên 5.000 m3/ngày nâng tổng công suất leân 10.000 m3/ngày.

+ Nhà máy nước Nha Bích xây mới 01 đơn nguyên công suất 20.000 m3/ngày.

- Năm 2025:

+ Nhà máy nước Chơn Thành mở rộng thêm 01 đơn nguyên 60.000 m3/ngày nâng tổng công suất lên 180.000 m3/ngày.

+ Nhà máy nước Srok Phú Miêng môû roäng thêm 01 đơn nguyên 10.000 m3/ngày nâng tổng công suất leân 20.000 m3/ngày.

+ Nhà máy nước Nha Bích mở rộng thêm 01 đơn nguyên 40.000 m3/ngày nâng tổng công suất leân 60.000 m3/ngày.

- Năm 2030:

+ Nhà máy nước Srok Phú Miêng môû roäng thêm 02 đơn nguyên 10.000 m3/ngày nâng tổng công suất lên 40.000 m3/ngày

+ Nhà máy nước Nha Bích mở rộng thêm 02 đơn nguyên 60.000 m3/ngày nâng tổng công suất leân 180.000 m3/ngày.

* Mạng lưới phân phối:

- Tổng chiều dài đường ống D300 - D1.200: Giai đoạn 1 + Giai đoạn 2 = 123 km + 118 km = 241 km.

- Trạm bơm cấp I của nhà máy nước Nha Bích có công suất 20.000 - 60.000 - 180.000 m3/ngày tương ứng cho các năm 2020 - 2025 - 2030 với Hb = 40m.

- Trạm bơm cấp II của nhà máy nước Nha Bích có công suất 19.200 - 57.700 - 173.000 m3/ngày tương ứng cho năm 2020 - 2025 - 2030 với Hb = 52m.

- Trạm bơm cấp I của nhà máy nước Chơn Thành mới có công suất 120.000 - 180.000 - 180.000 m3/ngày tương ứng cho năm 2020 - 2025 - 2030 với Hb = 15m.

- Trạm bơm cấp II của nhà máy nước Chơn Thành mới có công suất 114.000 - 173.000 m3/ngày cho năm 2020 - 2030 với Hb = 60m.

- Trạm bơm cấp I của nhà máy nước Srok Phú Miêng có công suất 10.000 - 40.000 m3/ngày cho năm 2020 - 2030 với Hb = 15m.

- Trạm bơm cấp II của nhà máy nước Srok Phú Miêng có công suất 9.500 - 38.000 m3/ngày cho năm 2020 - 2030 với Hb = 65m.

Trên toàn tuyến sẽ có 01 trạm bơm tăng áp: Trạm bơm tăng áp Lộc Ninh nằm cách thị trấn Lộc Ninh khoảng 4km. Trạm bơm có công suất Q = 4.250 m3/ngày cho năm 2030 với Hb = 40m. Giai ñoaïn I đến naêm 2020 chöa caàn xaây döïng traïm bôm taêng aùp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND các thị xã: Đồng Xoài, Bình Long, các huyện: Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú; các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện:

1. Công bố đồ án quy hoạch cấp nước vùng liên huyện để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện.

2. Trên cơ sở đồ án quy hoạch được phê duyệt, lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy định về quản lý quy hoạch cấp nước vùng liên huyện tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các thị xã: Đồng Xoài, Bình Long; Chủ tịch UBND các huyện: Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2716/QD-UBND, QUYET DINH 2716, TINH BINH PHUOC, QUY HOACH CAP NUOC VUNG LIEN HUYEN, TAI NGUYEN - MOI TRUONG