26/07/2004 | 1305 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 257/2004/QĐ-UB

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 7 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ AN NINH TRẬT TỰ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí - Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí - Lệ phí;
Căn cứ Thông tư­ số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về Phí - Lệ phí; Thông t­ư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2004/NQ.HĐND7 ngày 13/7/2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục và mức thu phí trên địa bàn thành phố;
Theo Tờ trình số 539/TTr.STP của Sở Tư­ pháp ngày 17/6/2004 về việc thẩm định, trình ký văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Công an thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, sử dụng phí an ninh trật tự ở xã, ph­ường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ T­ư pháp (Cục KTVB )
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế)
- TT.TU, TT.HĐND TP
- TT UBNDTP
- UBMTTQ và Đoàn thể
- Sở, Ban, ngành TP,
- UBND quận, huyện
- Lưu (TTLT)

TM. UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ AN NINH TRẬT TỰ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/2004/QĐ-UB ngày 26/7/2004 của UBND thành phố Cần Thơ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phí an ninh trật tự là khoản thu đối với tổ chức, hộ gia đình cư trú trên địa bàn quận, huyện, nhằm mục đích phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Việc thu, chi phải thực hiện đúng nguyên tắc tài chính và sử dụng đúng mục đích quy định, mang lại quyền lợi thiết thực cho nhân dân.

Điều 2. Mức thu phí an ninh trật tự được thực hiện theo quy định của UBND thành phố Cần Thơ đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm thu nộp.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. UBND quận, huyện giao chỉ tiêu thu cho UBND xã, phường, thị trấn (viết tắt là UBND xã) tổ chức thu phí an ninh trật tự thuộc phạm vi địa phương quản lý. Việc thu phí phải sử dụng biên lai do Cục Thuế thành phố thống nhất phát hành để ghi thu và quyết toán theo quy định hiện hành.

Số tiền phí an ninh trật tự thu được sau khi trừ phần được trích trước theo tỷ lệ 10% cho ủy nhiệm thu xã, số còn lại nộp vào ngân sách và điều tiết 100% cho ngân sách xã.

Điều 4. Tất cả các cán bộ, chiến sĩ (công an, quân sự xã), Hội viên, Đoàn viên, lực lượng công an viên phụ trách ấp, Ban bảo vệ dân phố, dân phòng, xung kích, Tổ nhân dân tự quản và công dân khi trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tham gia tấn công tội phạm đều được nhận tiền bồi dưỡng từ phí an ninh trật tự.

Điều 5. Nội dung chi gồm:

- Chi bồi d­ưỡng trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

- Tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho lực l­ượng bảo vệ dân phố, dân phòng, an ninh xung kích, Tổ nhân dân tự quản.

- Chi khen thư­ởng.

- Mua sắm, sửa chữa ph­ương tiện, công cụ, sổ sách phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Điều 6. Số thu phí an ninh trật tự của ngân sách xã được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

- Các lực lượng trực tiếp tham gia hoạt động tuần tra, canh gác, truy quét, vây bắt tội phạm (không thuộc lực lượng thường trực của xã) được chỉ huy xác nhận thì được chi bồi dưỡng không quá 5.000đ/người/một ngày đêm.

- Lực lượng Công an viên phụ trách ấp, dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, an ninh xung kích được điều lên trực sẵn sàng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại xã thì được chi tiền ăn không quá 6.000đ/người/một ngày đêm.

- Chi phí cho công tác tập huấn nghiệp vụ chuyên môn tại xã tổ chức theo kế hoạch được Công an, Quân sự cấp trên phê duyệt thực hiện chi hỗ trợ một phần theo khả năng thu.

- Chi mua sắm, sửa chữa dụng cụ, ph­ương tiện, sổ sách, huấn luyện phục vụ cho công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa ph­ương phải lập kế hoạch thông qua UBND xã xem xét phê duyệt.

- Chi khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ và Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen th­ưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Chi hỗ trợ tiền thuốc trị bệnh cho lực lượng trong khi tham gia làm nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Các đơn vị không đ­ược sử dụng nguồn thu từ phí an ninh trật tự để chi cho các nội dung khác ngoài những quy định trên.

 Chương III

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hàng tháng các đơn vị thu phải quyết toán biên lai thu với cơ quan Thuế và nộp số tiền thu đư­ợc vào ngân sách theo đúng quy định. Cơ quan Tài chính có trách nhiệm thực hiện hạch toán kế toán theo chế độ quy định hiện hành.

Hàng năm, UBND xã lập dự toán thu phí an ninh trật tự và phân bổ cho các nội dung chi, đảm bảo chi trong tổng số thu phí an ninh trật tự thu đ­ược để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Việc chi tiêu, quyết toán phải đúng nội dung và thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nư­ớc.

Điều 8. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Công an thành phố, UBND quận, huyện h­ướng dẫn, tổ chức triển khai tại địa phư­ơng theo đúng nội dung quy định này.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vư­ớng mắc các địa phương phản ánh về Sở Tài chính, Công an thành phố để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo kịp thời./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 257/2004/QD-UB, QUYET DINH 257, THANH PHO CAN THO, QUAN LY SU DUNG, PHI AN NINH TRAT TU, TAI CHINH NHA NUOC