28/08/1999 | 3171 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2543/1999/QĐ-UB

Tân An, ngày 28 tháng 8 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/V BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH LONG AN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/2004;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Thủ tướng Chính Phủ V/v ban hành qui chế quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ công văn số 2052/BXD-VKT ngày 03/12/1998 của Bộ Xây Dựng V/v lập đơn giá xây dựng cơ bản theo những qui định mới;

- Xét đề nghị của ông Giám đốc sở Xây dựng tại tờ trình số 405/TT-SXD ngày 17/8/1999 V/v xin ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Long An;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Long An gồm 03 (ba) phần:

- Phần thứ I: đơn giá xây dựng cơ bản bao gồm 18 chương.

- Phần thứ II: đơn sửa chữa nhà bao gồm 11 chương.

- Phần thứ III: đơn giá lấp đặt mạng lưới cấp thoát nước bao gồm 03 chương.

Đơn giá xây dựng cơ bản là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt dự án đều tư; lập kế hoạch đầu tư; lập dự toán và thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản tại tỉnh Long An.

Điều 2: Khi có biến động về giá, UBND tỉnh ủy quyền cho sở Xây dựng ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá thích hợp, có tham khảo ý kiến của các ngành quản lý tổng hợp về xây dựng cơ bản. Trường hợp xét thấy cần thiết UBND tỉnh sẽ ban hành bộ đơn gía xây dựng cơ bản mới.

Giám đốc sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn gía này.

Điều 3: các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở xây dựng, Giám đốc sở Kế hoạch -Đầu tư, Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Như điều 4.
- NCUB
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tuấn

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2543/1999/QD-UB, QUYET DINH 2543, TINH LONG AN, THUONG MAI, XAY DUNG - DO THI