08/06/2012 | 7966 Lượt xem |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2481/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU XE ÔTÔ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 5 QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE ÔTÔ CỦA CƠ QUAN CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1811/QĐ-CHK NGÀY 06/5/2011 CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HKVN

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam tại Tờ trình số 130/TTr-TH ngày 06 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng xe ôtô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1811/QĐ-CHK ngày 06/5/2011 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam như sau:

"1. Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với các loại xe ôtô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam như sau:

a) Xe ô tô có công suất máy 1.6: 14 lít xăng/100 km;

b) Xe ô tô có công suất máy 1.8, 2.0, 2.4: 16 lít xăng/100 km;

c) Xe ô tô có công suất máy 3.0: 18 lít xăng/100 km;

d) Xe ô tô (15 chỗ) có công suất máy 2.0: 20 lít xăng/100 km;

đ) Xe ô tô có công suất máy 4.5: 27 lít xăng/100 km".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;
- Chánh Văn phòng; các Phó Chánh VP;
- Đội xe ôtô; các ban: TH, TV, QTM -VP Cục;
- Lưu: VT, TH.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2481/QD-CHK, QUYET DINH 2481 2012, CUC HANG KHONG VIET NAM, 2481/QD-CHK NAM 2012, XE O TO, DINH MUC TIEU HAO NHIEN LIEU, QUY CHE QUAN LY SU DUNG XE OTO, QUYET DINH 1811/QD-CHK, GIAO THONG - VAN TAI