01/04/2013 | 3153 Lượt xem |

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG NGHIỆP VỤ 5 TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH IV

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành IV;

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-KTNN ngày 12/7/2007 của Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-KTNN ngày 07/6/2010 của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung và sửa đổi Quyết định số 931/QĐ-KTNN ngày 12/7/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành IV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Nghiệp vụ 5 trực thuộc Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành IV.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chức năng:

Phòng Nghiệp vụ 5 trực thuộc Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành IV có chức năng giúp Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành IV tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao tại Quyết định số 600/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006, Quyết định số 931/QĐ-KTNN ngày 12/7/2007, Quyết định số 827/QĐ-KTNN ngày 07/6/2010.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Phòng Nghiệp vụ 5 có các nhiệm vụ, quyền hạn chính sau:

- Theo dõi việc triển khai, thực hiện các dự án đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành IV thông qua việc thu thập thông tin từ Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch -Đầu tư;

- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước ở các công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật; tham gia kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia;

- Tham gia kiểm toán các công trình, dự án đầu tư nhóm A thuộc các ngành, lĩnh vực như: giao thông – vận tải; nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; bưu chính – viễn thông, thương mại, du lịch.

Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành IV có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chi tiết của Phòng Nghiệp vụ 5, sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Biên chế và nhân sự:

1. Biên chế của Phòng Nghiệp vụ 5 do Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành IV quyết định và nằm trong tổng số biên chế được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao cho đơn vị.

2. Phòng Nghiệp vụ 5 có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành IV, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (08).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 246/QD-KTNN, QUYET DINH 246 2013, KIEM TOAN NHA NUOC, PHONG NGHIEP VU 5, PHONG NGHIEP VU KIEM TOAN, KE TOAN - KIEM TOAN, BO MAY HANH CHINH