19/12/2011 | 12853 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2409/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KINH PHÍ HỖ TRỢ HỘ NGHÈO TIỀN ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 14800/BTC-NSNN ngày 02 tháng 11 năm 2011),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện năm 2011 là 930 tỷ đồng (chín trăm ba mươi tỷ đồng) từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên của ngân sách trung ương (763,8 tỷ đồng) và nguồn dự phòng chi đảm bảo xã hội của ngân sách trung ương năm 2011 (166,2 tỷ đồng).

Giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể việc bố trí nguồn vốn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo tiền điện năm 2011 theo quy định. Việc cấp phát, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu từ dự toán chi bảo đảm xã hội của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2012 để hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia với mức hỗ trợ 30.000 đồng/hộ/tháng.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo tiền năm 2012. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện hỗ trợ tiền điện trực tiếp đến từng hộ nghèo, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời theo quy định. Kinh phí hỗ trợ được cấp phát, quản lý, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KGVX, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2409/QD-TTG, QUYET DINH 2409 2011, THU TUONG CHINH PHU, KINH PHI HO TRO HO NGHEO TIEN DIEN, TAI CHINH NHA NUOC, VAN HOA - XA HOI