16/04/2004 | 2903 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/2004/QĐ-UB

TP.Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP THANH TRA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 244/HĐBT ngày 30/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức hệ thống Thanh tra Nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra;

Theo đề nghị tại Công văn số 187/SNN&PTNT ngày 29/3/2004 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công văn số 32/TTr ngày 08/4/2004 của Thanh tra thành phố và Tờ trình số 230/TTr.SNV ngày 13/4/2004 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, thành lập Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự quản lý của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Thanh tra ngành dọc cấp trên.

Điều 2. Thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị quản lý Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 5-Nghị định số 244/HĐBT ngày 30/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức hệ thống Thanh tra Nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra;

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phép sử dụng con dấu riêng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp, Bộ NN&PTNT
- TTTU, TTHĐND, TT.UBNDTP
- Thanh tra TP, Sở Nội vụ.
- Sở NN&PTNT (2 bản)
 - VP.UBNDTP (2B)
- Lưu TT LT

TM. UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 240/2004/QD-UB, QUYET DINH 240, THANH PHO CAN THO, THANH TRA SO NONG NGHIEP CAN THO, SO NONG NGHIEP CAN THO, THANH LAP THANH TRA SO NONG NGHIEP CAN THO, BO MAY HANH CHINH