15/06/2012 | 4027 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2012/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC THU CHI PHÍ CAI NGHIỆN MA TÚY THEO ĐỀ ÁN TIẾP NHẬN NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN CÓ ĐÓNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 17 về việc quy định mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Liên cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tại Tờ trình số 5291/TTr-LCQ-SLĐTBXH-STC-LLTNXP ngày 31 tháng 5 năm 2012 về việc điều chỉnh mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy diện tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh mức thu chi phí cai nghiện ma túy quy định tại Điều 1 Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân nhân thành phố về ban hành mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố như sau:

- Tháng thứ nhất:                       2.984.000 đồng/học viên.

- Tháng thứ hai trở đi:                2.721.000 đồng/học viên/tháng.

(Chi tiết mức thu tại Phụ lục đính kèm).

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Điều 2. Các nội dung còn lại tại Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

PHỤ LỤC

CHI PHÍ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT: đồng

STT

Nội dung

Mức thu

Tháng thứ 1

Từ tháng thứ 2

Tổng cộng

Gia đình đóng

Ngân sách hỗ trợ

Tổng cộng

Gia đình đóng

Ngân sách hỗ trợ

I

CÁC KHOẢN CHI DỊCH VỤ

1.487.778

1.428.000

59.778

1.520.778

1.461.000

59.778

1

Điện, nước, vệ sinh, vật tư y tế tiêu hao

200.000

200.000

 

200.000

200.000

 

2

Cơ sở vật chất

150.000

150.000

 

150.000

150.000

 

3

Chi phí phục vụ, quản lý

1.012.000

1.012.000

 

1.012.000

1.012.000

 

4

Chi phí sinh hoạt giải trí

66.000

66.000

 

99.000

99.000

 

5

Phổ cập văn hóa cấp I, cấp II

59.778

 

59.778

59.778

 

59.778

II

CÁC KHOẢN THU CHI HỘ

1.556.000

1.556.000

0

1.260.000

1.260.000

0

1

Tiền ăn (40.000 đồng/ngày /03 bữa)

1.200.000

1.200.000

 

1.200.000

1.200.000

 

2

Tiền thuốc thông thường

46.000

46.000

 

60.000

60.000

 

3

Thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện

220.000

220.000

 

 

 

 

4

Xét nghiệm, test Heroin

90.000

90.000

 

 

 

 

 

- Khám ban đầu

15.000

15.000

 

 

 

 

 

- Test Heroin 2 lần

30.000

30.000

 

 

 

 

 

- Điện tim

15.000

15.000

 

 

 

 

 

- Công thức máu

30.000

30.000

 

 

 

 

 

Chi phí xét nghiệm khác (nếu có, phát sinh trong quá trình điều trị).

Theo mức giá bệnh viện nhà nước

III

CÁC KHOẢN CHI THEO NHU CẦU:

1

Đồ dùng cá nhân (quần áo, mùng mền, chiếu gối,…)

Theo nhu cầu của học viên

2

Chi phí học nghề, học văn hóa cấp III

3

Vật lý trị liệu

4

Thể hình

 

TỔNG CỘNG (I+II)

3.043.778

2.984.000

59.778

2.780.778

2.721.000

59.778

 

TÍNH TRÒN:

3.044.000

2.984.000

60.000

2.781.000

2.721.000

60.000

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 24/2012/QD-UBND, QUYET DINH 24, THANH PHO HO CHI MINH, CHI PHI CAI NGHIEN MA TUY, DIEU CHINH MUC THU, TAI CHINH NHA NUOC