09/08/2011 | 3088 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2011/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 09 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN VỐN, LĨNH VỰC PHÂN CẤP VÀ ĐIỂM SỐ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2012-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách các cấp thuộc tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 893/TTr-SKH ngày 11 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nguồn vốn, lĩnh vực phân cấp và điểm số phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2012-2015.

Điều 2. Các nguồn vốn, lĩnh vực phân cấp và điểm số phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách quy định tại Điều 1 của Quyết định này là cơ sở để xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh và các huyện, thị xã Gia Nghĩa.

Trên cơ sở nguồn vốn được phân cấp, các nguyên tắc phân bổ vốn của Nhà nước, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện việc phân bổ vốn đúng mục tiêu, nguyên tắc; không được bố trí vốn dàn trải; lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình mục tiêu để tập trung đầu tư vốn cho những công trình trọng điểm có tác động mạnh đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; triển khai thực hiện công tác đầu tư, xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, thanh quyết toán đúng chế độ quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (Tu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

QUY ĐỊNH

VỀ NGUỒN VỐN, LĨNH VỰC PHÂN CẤP VÀ ĐIỂM SỐ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2012-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông)

1. Nguồn vốn phân cấp:

Các nguồn vốn được Trung ương giao ổn định hàng năm, nguồn đầu tư lớn, phân bổ trên nhiều lĩnh vực được phân cấp quản lý cho cấp huyện theo Luật Ngân sách Nhà nước, gồm:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (Bao gồm cả nguồn thu ngân sách địa phương cân đối cho đầu tư phát triển, không bao gồm nguồn vốn đầu tư cho y tế, giáo dục từ nguồn thu xổ số kiến thiết): Sau khi trả nợ vốn vay theo Khoản 3, Điều 8 Luật Ngân sách, vốn chuẩn bị đầu tư; số vốn còn lại phân cấp cho cấp huyện 50% theo điểm số, tỉnh phân bổ trực tiếp cho các dự án là 50%.

- Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ theo Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 của Bộ Chính trị: Sau khi đầu tư các dự án trọng điểm theo Nghị quyết, số còn lại phân cấp cho cấp huyện theo điểm số.

- Nguồn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 100% phân cấp cho các huyện, thị xã theo điểm số phân bổ. Trường hợp các huyện, thị xã đăng ký thấp hơn mức phân bổ thì phân bổ tối đa theo mức đăng ký, số vốn còn lại phân bổ theo điểm số.

- Nguồn vốn đầu tư công trình vệ sinh thuộc Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 100% phân cấp cho các huyện, thị xã theo điểm số phân bổ. Trường hợp các huyện, thị xã đăng ký thấp hơn mức phân bổ thì phân bổ tối đa theo mức đăng ký, số vốn còn lại phân bổ theo điểm số.

- Đầu tư theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới: 100% phân cấp cho các huyện biên giới theo số xã thuộc Chương trình.

2. Lĩnh vực phân cấp:

UBND tỉnh đầu tư trực tiếp cho những công trình do tỉnh quản lý và một số công trình thuộc nguồn vốn không phân cấp cho cấp huyện; ngân sách cấp huyện đầu tư những công trình được phân cấp đối với các nguồn vốn quy định tại Khoản 1 của Quy định này. Cụ thể như sau:

- Đối với đường giao thông: Ngân sách tỉnh đầu tư các dự án đường tỉnh lộ, đường liên huyện; đường trục chính đô thị của huyện, thị xã mới chia tách từ nguồn vốn hỗ trợ hạ tầng tỉnh, huyện mới chia tách; hỗ trợ đầu tư 50% dự toán đối với các đường giao thông liên xã từ 3 xã trở lên; ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn khác đầu tư các công trình còn lại.

- Về công trình thủy lợi: Ngân sách tỉnh đầu tư các công trình thủy lợi có quy mô tưới 50 ha lúa nước hoặc quy đổi tương đương trở lên; ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn khác đầu tư các công trình còn lại.

- Về trường học (công lập): Ngân sách tỉnh đầu tư các công trình trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dân tộc nội trú; ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn khác đầu tư các công trình còn lại.

Riêng thị xã Gia Nghĩa ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng mới trường trung học phổ thông (trừ trường chuyên tỉnh) bằng nguồn vốn hỗ trợ hạ tầng tỉnh, huyện mới chia tách.

- Về y tế: Ngân sách tỉnh đầu tư bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm dân số từ cấp huyện đến cấp tỉnh, các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Về trụ sở làm việc: Ngân sách tỉnh đầu tư trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, đoàn thể, quản lý Nhà nước cấp tỉnh; xây dựng mới trụ sở làm việc khối các cơ quan Đảng - đoàn thể và khối các cơ quan quản lý Nhà nước cấp huyện; hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 3,5 tỷ đồng cho một trụ sở làm việc phường, thị trấn và 3 tỷ đồng đối với trụ sở làm việc xã từ nguồn hỗ trợ mục tiêu trụ sở xã, phần còn lại ngân sách cấp huyện, cấp xã đảm nhiệm; ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn khác đầu tư các công trình còn lại.

- Các công trình thuộc các lĩnh vực khác, chưa có quy định cụ thể tại Quy định này nếu thuộc quyền quản lý của cấp nào thì cấp đó có nhiệm vụ đầu tư.

3. Điểm số phân bổ vốn:

Điểm số phân bổ vốn cho các huyện, thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2012-2015:

STT

Huyện, thị xã

Điểm số phân bổ

 

Tổng số

100

1

Cư Jút

12,78

2

Đắk Mil

14,78

3

Krông Nô

11,51

4

Đắk Song

10,54

5

Đắk R’lấp

13,07

6

Đắk Glong

11,67

7

Tuy Đức

10,01

8

Gia Nghĩa

15,64

4. Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2015.

5. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các huyện, thị xã Gia Nghĩa ban hành chủ trương, kế hoạch và phân bổ kế hoạch cho năm sau. Kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc phân bổ nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện trước ngày 30/4 hàng năm.

- Giao Sở Tài chính thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch và thông báo bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới theo quy định.

- Giao Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các dự án theo đúng quy định hiện hành. Định kỳ vào ngày 15 tháng cuối quý, UBND cấp huyện báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh.

- Giao UBND các huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ đầu tư thuộc nhiệm vụ phân cấp của mình thực hiện, ban hành chủ trương và quyết định đầu tư theo thẩm quyền để phân bổ kế hoạch năm sau đảm bảo cơ cấu nguồn vốn ưu tiên đầu tư thanh toán nợ, chuyển tiếp; đối với các công trình mở mới phải thật sự cần thiết và đảm bảo theo quy định hiện hành.

+ Ưu tiên kế hoạch vốn phân cấp để lồng ghép các công trình, mục tiêu để đầu tư đồng bộ phát huy hiệu quả đầu tư; vốn thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đủ vốn đối ứng…

+ Tổ chức giao kế hoạch chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày tỉnh giao kế hoạch và gửi quyết định giao kế hoạch chi tiết về Sở Kế hoạch và Đầu tư sau 05 ngày kể từ ngày giao kế hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 24/2011/QD-UBND, QUYET DINH 24 2011, TINH DAK NONG, PHAN BO VON DAU TU PHAT TRIEN, PHAT TRIEN NGUON NGAN SACH NHA NUOC, DAU TU, TAI CHINH NHA NUOC