30/12/2008 | 3014 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2399/2008/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3, CHƯƠNG II, QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH TÀI NĂNG, ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ CAO BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 324/2003/QĐ-CT NGÀY 04/3/2003 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi giao ban ngày 19/12/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 183/TTr-SGD&ĐT ngày 10/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Chương II, Quy định chính sách khuyến khích tài năng, đào tạo và thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao ban hành kèm theo Quyết định số 324/2003/QĐ-CT ngày 04/3/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh chuyên tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy từ năm học 2008 - 2009 và các năm tiếp theo cụ thể:

1. Trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định cho giáo viên trực tiếp dạy môn chuyên trong lớp chuyên của trường chuyên Lương Văn Tụy. Thời gian trợ cấp: 10 tháng/năm học.

2. Chi trả các tiết dạy bù chương trình cho giáo viên dạy chuyên (dạy bù chương trình cho thời gian tập huấn đội tuyển thi Quốc gia, Quốc tế): theo chế độ tăng giờ đã được Nhà nước quy định.

Kinh phí hỗ trợ lấy từ nguồn sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo.

3. Mức tiền thưởng cho học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế và giáo viên có học sinh giỏi đạt giải Quốc gia, Quốc tế:

3.1 Đối với học sinh:

a. Học sinh đạt giải Quốc gia

- Giải nhất:                                5.000.000đ

- Giải nhì:                                  4.000.000đ

- Giải ba:                                   3.000.000đ

- Giải khuyến khích:                   2.000.000đ

b. Học sinh đạt giải Olimpic khu vực Quốc tế

- Giải nhất:                                10.000.000đ

- Giải nhì:                                  8.000.000đ

- Giải ba:                                   6.000.000đ

- Giải khuyến khích:                   5.000.000đ

c. Học sinh đạt giải Olimpic Quốc tế

- Giải nhất:                                12.000.000đ

- Giải nhì:                                  10.000.000đ

- Giải ba:                                   8.000.000đ

- Giải khuyến khích:                   6.000.000đ

d. Học sinh được chọn vào đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc tế được hỗ trợ 5 triệu đồng.

3.2 Đối với giáo viên:

Giáo viên có học sinh đạt giải được thưởng với mức thưởng tương đương với học sinh đạt giải: Trường hợp có nhiều giáo viên cùng tham gia dạy học sinh đạt giải thì chỉ được hưởng một mức thưởng tương đương với mức thưởng của học sinh.

Nguồn kinh phí chi tiền thưởng: trích từ quỹ thi đua khen thưởng tỉnh.

Điều II. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều III. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ và Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2399/2008/QD-UBND, QUYET DINH 2399, TINH NINH BINH, DAO TAO THU HUT CAN BO, THU HUT CAN BO, CHINH SACH THU HUT CAN BO CONG CHUC, DAO TAO BOI DUONG THU HUT CAN BO, THU HUT CAN BO CONG CHUC, DAO TAO THU HUT CAN BO NINH BINH, LAO DONG - TIEN LUONG, BO MAY HANH CHINH,