25/09/2012 | 3938 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2367/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN CHO NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TỪ NGUỒN VỐN CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Tờ trình số 201/TTr-CP ngày 13/8/2012 của Chính phủ về việc tiếp nhận và phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo cho Ngân hàng Chính sách xã hội;

Căn cứ Công văn số 236/UBTVQH13 ngày 10/09/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận và phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo cho Ngân hàng Chính sách xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển (chi cấp vốn cho vay) năm 2012 cho Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.035 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo để cho vay học sinh, sinh viên.

Điều 2. Ứng trước dự toán chi đầu tư phát triển (chi cấp vốn cho vay) năm 2013 cho Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.465 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo để cho vay học sinh, sinh viên. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí dự toán chi đầu tư phát triển năm 2013 (vốn ngoài nước) cho Ngân hàng Chính sách xã hội để hoàn trả vốn ngân sách ứng trước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm sử dụng vốn được bổ sung đúng mục đích và hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KH&ĐT;
- KBNN, Vụ TCNH, Cục QLN&TCĐN;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

BỘ TRƯỞNG
Vương Đình Huệ

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2367/QD-BTC, QUYET DINH 2367 2012, BO TAI CHINH, CHO VAY HOC SINH SINH VIEN, BO SUNG VON, NGAN HANG CHINH SACH XA HOI, CHUONG TRINH TIN DUNG HO TRO GIAM NGHEO, TIEN TE - NGAN HANG, TAI CHINH NHA NUOC, VAN HOA - XA HOI