16/01/2007 | 3003 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ Tương Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 08/TT-LB ngày 20 tháng 4 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và xã hội - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố như sau:

1. Lãnh đạo Trạm: gồm Trạm trưởng và 01 Trạm phó.

2. Số lượng viên chức của Trạm theo Quyết định giao biên chế hàng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tiêu chuẩn viên chức của Trạm theo Quy định của Bộ Y tế.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế thực hiện việc tuyển chọn, bổ nhiệm và quản lý cán bộ, viên chức theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận;
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Trung tâm công báo;
- Lưu VT (30B).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 231/QD-UBND, QUYET DINH 231, TINH HAI DUONG, CO CAU TO CHUC, CO CAU TO CHUC TRAM Y TE, CO CAU TO CHUC TRAM Y TE HAI DUONG, BO MAY HANH CHINH, THE THAO - Y TE