09/08/2011 | 2925 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/2011/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 09 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH VIÊN Y, DƯỢC ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số: 45/2011/NQ-HĐND8 ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 2 về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng;

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính tại Tờ trình liên sở số: 53/TTrLS–SYT-SNV-STC ngày 15 tháng 7 năm 2011 về việc ban hành chế độ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

a) Sinh viên trúng tuyển ngành y, dược của các trường đại học thuộc diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng;

b) Sinh viên trúng tuyển ngành y, dược hệ chính quy của các trường đại học có nguyện vọng tham gia đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

2. Mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ học phí đào tạo theo quy định của trường;

b) Hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng bằng 2,0 lần mức lương tối thiểu chung (kể cả thời gian nghỉ hè);

c) Khen thưởng nếu kết quả xếp loại học tập hàng năm đạt được theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

- Loại khá được khen thưởng 1,2 lần mức lương tối thiểu chung;

- Loại giỏi được khen thưởng 2,4 lần mức lương tối thiểu chung;

- Loại xuất sắc được khen thưởng 3,6 lần mức lương tối thiểu chung.

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên được hưởng chế độ hỗ trợ:

a) Quyền lợi:

Sinh viên khi ra trường có Bằng tốt nghiệp được xếp từ loại giỏi trở lên thì được ưu tiên chọn đơn vị công tác thuộc các cơ sở y tế công lập của tỉnh. Các kết quả còn lại theo phân công của Sở Y tế.

b) Nghĩa vụ:

- Sinh viên được hưởng chế độ hỗ trợ phải cam kết khi tốt nghiệp trở về phục vụ tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh theo sự phân công của Sở Y tế với thời gian công tác bằng 2 lần thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo.

- Phải bồi hoàn kinh phí đã được nhận hỗ trợ và lãi suất ngân hàng phát sinh theo kinh phí đã nhận trong các trường hợp sau: Nếu không về công tác theo cam kết; tự ý bỏ dở không học hết chương trình, bị kỷ luật buộc thôi học hoặc không chấp hành sự phân công của tỉnh sau khi tốt nghiệp; không tốt nghiệp khóa học sau thi lại lần thứ 2.

- Phải bồi hoàn kinh phí và lãi suất ngân hàng phát sinh theo tỉ lệ thời gian còn lại trong trường hợp không phục vụ đủ thời gian theo quy định.

- Không được hưởng chế độ theo qui định trong thời gian sinh viên phải học lại thi lại. Sinh viên sau khi đã hoàn tất học lại, thi lại và tiếp tục theo học chương trình của khóa học thì được hưởng chế độ cho các năm tiếp theo.

4. Giao Sở Y tế quy định cụ thể hình thức chế tài phù hợp và khả thi (quản lý bằng tốt nghiệp,…) trong hợp đồng trách nhiệm đối với từng sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 20/2011/QD-UBND, QUYET DINH 20, TINH BINH DUONG, HO TRO SINH VIEN Y DUOC, DAO TAO THEO DIA CHI SU DUNG, TAI CHINH NHA NUOC, THE THAO - Y TE