12/05/1980 | 1982 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 193/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH 6 TIÊU CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ VẢI SỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
– Căn cứ nghị định số 123/CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp…;
– Căn cứ thông tư số 488/KHKT-TT ngày 5-6-1966 của Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước về việc xây dựng, xét duyệt ban hành, quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp;
– Xét yêu cầu cần thiết của công tác quản lý kỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh,
– Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Ban khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hành kèm theo quyết định này 6 (sáu) tiêu chuẩn địa phương:

1) Áo thun – phương pháp bình lỗi và phân loại, ký hiệu 53TCV 42-80.

2) Khăn bông và áo thun – phương pháp xác định thời gian hút nước và độ hút nước, ký hiệu 53 TCV 43-80.

3) Vải mùng ô vuông – phương pháp bình lỗi và phân loại, ký hiệu 53TCV 44-80.

4) Khăn bông – phương pháp bình lỗi và phân loại, ký hiệu 53TCV 45-80.

5) Bít tất (vớ) – phương pháp xác định kích thước, ký hiệu 53TCV 46-80.

6) Bít tất (vớ) – phương pháp xác bình lỗi và phân loại, ký hiệu 53TCV 47-80.

Điều 2. – Các tiêu chuẩn này là căn cứ để đánh giá chất lượng sản phẩm trong phạm vi sản xuất (thuộc các cơ sở quốc doanh, công tư hợp doanh và tư nhân) cũng như trong lưu thông phân khối.

– Các cơ sở sản xuất phải dựa vào các tiêu chuẩn này để tổ chức sản xuất và quản lý kỹ thuật tốt nhằm đạt tiêu chuẩn quy định.

– Các cơ sở kinh doanh phải tổ chức thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn này trong khâu lưu thông phân phối.

Điều 3. – Các cơ quan quản lý phải đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện để đề nghị khen thưởng những cơ sở áp dụng tốt tiêu chuẩn đã ban hành và xử lý nghiêm minh những cơ sở làm ăn gian dối, cố ý không thực hiện tiêu chuẩn.

Điều 4. – Các tiêu chuẩn 53TCV 42-80, 53TCV 44-80, 53TCV 45-80, 53TCV 46-80, 53TCV 47-80 có hiệu lực ngày 1-6-1980 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các cơ sở trong phạm vi toàn thành phố. Riêng tiêu chuẩn 53TCV 43-80 ban hành có tính cách khuyến khích áp dụng.

Điều 5. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Khoa học và kỹ thuật thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Liên hiệp Xí nghiệp dệt Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ sở có liên quan đến sản xuất và kinh doanh vải sợi trong thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 193/QD-UB, QUYET DINH 193, THANH PHO HO CHI MINH, 6 TIEU CHUAN, TIEU CHUAN DIA PHUONG, VAI SOI, 53TCV, THUONG MAI