25/09/2012 | 3462 Lượt xem |

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/QĐ-HQQNg

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN BẰNG CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi b sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy đnh chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1171/2009/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2009 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình th tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 6076/TCHQ-GSQL ngày 05/12/2011 về việc phân cấp ban hành quy trình kiểm tra, giám sát hải quan bằng trang thiết bị kỹ thuật;

Xét đề nghị của Trưng Phòng Nghiệp vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kiểm tra, giám sát Hải quan bằng cân ô tô điện tử đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc và cán bộ công chc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục GSQL-TCHQ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục;
-
VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Huỳnh Văn Cần

 

QUY ĐỊNH

KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN BẰNG CÂN ÔTÔ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-HQQNg ngày 25 tháng 09 năm 2012 của Cục trưởng Cục Hải quan tnh Quảng Ngãi)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy định này hướng dẫn kiểm tra hải quan bằng cân ô tô điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cân ô tô điện tử là tài sản của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi giao cho các Chi cục trực thuộc Cục quản lý và sử dụng phục vụ cho công tác kiểm tra hàng hóa trên địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng.

3. Công chức được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng đã được hướng dẫn cách sử dụng và nm chắc các quy định về sử dụng tài sản, hàng ngày phải ghi nhận tình hình sử dụng thiết bị; báo cáo tình trạng thiết bị để Chi cục xử lý đúng thẩm quyền; việc mở sổ nhật ký, theo dõi tình hình hoạt động của cân ô tô điện tử, việc bàn giao giữa các ca trực do lãnh đạo Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi quy định và báo cáo với Lãnh đạo Cục (qua Phòng Nghiệp vụ).

4. Các trường hợp kiểm tra hàng hóa bằng cân ô tô điện tử đều phải ghi lại dữ liệu cân trên máy tính. Thời gian lưu trữ: Đi với các s liệu cân thường xuyên, thực hiện lưu theo thông số kỹ thuật của hệ thống. Trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển dữ liệu lưu ra ổ cứng hoặc đĩa DVD đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định 669/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2010 của Tổng cục Hải quan; Đi với số liệu v trọng lượng liên quan đến vi phạm hành chính hải quan, thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật lưu trữ hồ sơ hải quan.

5. Quản lý, sử dụng cân ô tô điện tử:

- Việc tiếp nhận, cấp phát, quản lý kiểm tra cân ô tô điện tử do Văn phòng Cục Hải quan tnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thực hiện.

- Mọi hư hỏng, mất mát đều phải được báo cáo bng văn bản về lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi (qua Văn phòng). Trong đó, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kết qu xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý đối với các tập thể và cá nhân có liên quan theo quy định của ngành.

- Cân ô tô điện t phải được vận hành, bảo dưỡng, bảo trì theo đúng quy định của nhà sản xut. Chi cục quản lý, sử dụng có trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng và kịp thời báo cáo về Văn phòng các sự c, hư hng để sửa chữa kịp thời theo đúng chế độ tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật. Hàng năm, Chi cục sử dụng căn cứ hồ sơ kỹ thuật và thực tế hư hỏng, lập kế hoạch yêu cầu sửa chữa, bổ sung gửi về Văn phòng để tổng hợp trình Lãnh đạo Cục xem xét.

- Định kỳ vào cuối năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của ngành, Văn phòng phối hợp với các Chi cục Hải quan tiến hành kiểm kê cân ô tô điện tử và lập biên bản theo quy định. Sau khi kim kê, Văn phòng tổng hợp tình hình chung và báo cáo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

- Định kỳ vào cuối năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của ngành, Phòng Nghiệp vụ phối hợp với các Chi cục kiểm tra tình trạng sử dụng cân ô tô điện tử và lập biên bản theo quy định. Sau khi kiểm tra, Phòng Nghiệp vụ tổng hợp tình hình và báo cáo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đối với lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng:

- Bố trí 01 Lãnh đạo Chi cục cùng 01 lãnh đạo đội nghiệp vụ có trách nhiệm lập kế hoạch, phân công công chức quản lý, sử dụng cân ô tô theo điện tử theo đúng quy định.

- Lãnh đạo Chi cục phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công chức thực hiện đúng trình tự quản lý, sử dụng, vận hành thiết bị và quy trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có liên quan.

- Tổ chức việc lưu trữ dữ liệu kiểm tra, giám sát bằng cân ô tô điện t; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Đối với công chức được phân công quản lý, sử dụng:

- Công chức được phân công có trách nhiệm kiểm tra, khi động, vận hành thiết bị theo đúng trình tự đã được tập huấn và sách hướng dẫn của nhà sản xuất. Kết thúc quá trình kiểm tra, công chức thực hiện in kết quả, lưu trữ trong hệ thng theo quy định.

- Công chức phải mở sổ nhật ký theo dõi tình hình hoạt động của cân ô tô điện tử ghi chép đầy đủ công tác kiểm tra trong sổ nhật ký công tác (theo mẫu đính kèm), thực hiện bàn giao công việc, s sách theo quy định.

- Công chức sử dụng có trách nhiệm vệ sinh, bảo quản, lưu giữ thiết bị theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất; lập các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo

- Trường hợp kết quả kiểm tra có sai lệch, vi phạm, công chức báo cáo Lãnh đạo Đội, Lãnh đạo Chi cục để x lý đúng quy định.

3. Xử lý kết quả sau khi tiến hành cân:

- Đối với trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp với khai báo: thực hiện theo điểm 4.1 bước 2 phần I Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan hoặc khoản 2 bước 4 điểm I mục 2 phần I Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục Hải quan.

- Đối với trường hợp kết quả kiểm tra không phù hợp với khai báo: Thực hiện theo điểm 4.2 bước 2 phần I Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hoặc khoản 3 bước 4 điểm I mục 2 phần I Quy trình thủ tục hải quan đối vi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục Hải quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Chi cục Hải quan đã được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi giao sử dụng cân ô tô điện tử có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này và bố trí các công chức có trình độ chuyên môn để quản lý, sử dụng cân ô tô điện tử.

2. Định kỳ hàng quý, Chi cục Hải quan được giao sử dụng cân ô tô điện tử báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của cân ô tô điện tử theo Công văn 4770/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2011 của Tổng cục Hải quan về Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi (qua Phòng Nghiệp vụ). Phòng Nghiệp vụ có trách nhiệm tng hợp báo cáo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì Lãnh đạo Chi Cục Hải quan báo cáo với Lãnh đạo Cục đồng thời đề xuất phương án xử lý để Lãnh đạo cục xem xét, chỉ đạo thực hiện hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI
CHI CỤC HẢI QUAN......
-------

 

 

SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ

STT

Ngày kiểm tra

Tên doanh nghiệp

Số tờ khai, loại hình, ngày đăng ký

Nơi đăng ký tờ khai

Tên hàng

S lượng

Trị giá

Loại xe, số xe, biển s

Số lượng cont, mã hiệu cont

Số lưng kiện, s kiện (hàng ri)

Thời gian bt đầu

Thời gian kết thúc

Tình trạng thiết bị

Vi phạm

Cán bộ hải quan thc hiện

xác nhận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập
(ký tên, đóng dấu)

Lãnh đạo Chi cục
(ký tên, đóng đấu)

Ghi chú:

- Mu này được lập trên máy tính bằng file excel để theo dõi;

- Định kỳ hàng tháng/quý/năm được in ra đóng thành sổ và lưu giữ theo quy định;

- Cột 6, 7, 8, 9, 10, 11 ghi phương tiện, hàng hóa được kiểm tra.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 190/QD-HQQNG, QUYET DINH 190, TINH QUANG NGAI, KIEM TRA GIAM SAT HAI QUAN, CAN O TO DIEN TU, HANG HOA XUAT NHAP KHAU, XUAT NHAP KHAU