06/09/2011 | 6422 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BTC ngày 21/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-BTC ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng 11 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo vào làm việc tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kể từ ngày 15/9/2011.

Điều 2. Các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo phải thực hiện chế độ tập sự (trừ trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự theo Điều 12, Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ) và được hưởng lương theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ kể từ ngày được tuyển dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 kể trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCCB (07b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

DANH SÁCH

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1615/QĐ-TCHQ ngày 06/9/2011 của Tổng cục Hải quan)

Stt

Số báo danh

Họ tên

Năm sinh

Quê quán

Chuyên ngành ĐKDT

Ngạch

Ghi chú

Nam

Nữ

1

HQA0032

Lê Hoàng Anh

1988

 

Thanh Hóa

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

 

2

HQA0262

Đặng Xuân Dung

 

1978

Bình Dương

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

 

3

HQA0306

Nguyễn Tiến Dũng

1988

 

Nghệ An

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

 

4

HQA0957

Từ Thị Thanh Loan

 

1987

Bình Dương

Anh văn, phiên dịch

Kiểm tra viên Hải quan

 

5

HQA1281

Dương Thị Thu Phương

 

1987

Hà Nội

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

 

6

HQA1345

Trần Văn Quang

1983

 

Thái Bình

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

 

7

HQA1580

Chu Minh Thế

1988

 

Bắc Giang

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

 

8

HQA1665

Trương Cẩm Thúy

 

1987

Bình Dương

Kinh tế

Kiểm tra viên Hải quan

 

9

HQA0268

Kim Phương Dung

 

1987

Vĩnh Phúc

LTVTC

Lưu trữ viên trung cấp

 

10

HQA0346

Nguyễn Thị Duyên

 

1984

Hà Nội

LTVTC

Lưu trữ viên trung cấp

 

11

HQA2005

Lê Phi Vũ

1987

 

Thừa Thiên - Huế

LTVTC

Lưu trữ viên trung cấp

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1615/QD-TCHQ, QUYET DINH 1615 2011, TONG CUC HAI QUAN, TUYEN DUNG CONG CHUC, CUC HAI QUAN TINH BINH DUONG, XUAT NHAP KHAU, BO MAY HANH CHINH