22/12/2011 | 5938 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1531/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC XỬ LÝ VI PHẠM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đầu tư quỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức xử phạt đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội là 14,2%/năm (tương đương với mức 1,183%/tháng).

Điều 2. Mức phạt này áp dụng từ ngày 01/01/2011.

Điều 3. Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng cơ quan bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Quản lý đầu tư quỹ, Ban Thu, Ban Chi, Ban Kế hoạch Tài chính và Ban Kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, ĐTQ.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1531/QD-BHXH, QUYET DINH 1531 2011, BAO HIEM XA HOI VIET NAM, MUC XU LY VI PHAM, VI PHAM DONG BAO HIEM XA HOI, BAO HIEM, VI PHAM HANH CHINH