24/04/2013 | 9192 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH PHỤ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp ngày 29-30/11/2012 của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 104 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản.

Điều 2. Các Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản này áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh thanh tra Bộ; các Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục của Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH PHỤ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 1377 ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Chương I: Sản khoa

1

Phẫu thuật lấy thai

2

Xử trí tích cực giai đoạn 3 của chuyển dạ

3

Cắt khâu tầng sinh môn

4

Khâu phục hồi rách âm đạo

5

Khâu rách cổ tử cung

6

Forceps

7

Giác hút sản khoa

8

Đỡ đẻ ngôi mông

9

Nội xoay thai

10

Đỡ đẻ sinh đôi

11

Bóc rau nhân tạo

12

Kiểm soát tử cung

13

Chọc sọ, kẹp đỉnh sọ

14

Nạo sẩy thai

15

Khâu vòng cổ tử cung

16

Gây chuyển dạ bằng thuốc

17

Phẫu thuật thắt động mạch tử cung

18

Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị

19

Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa

20

Phẫu thuật cắt tử cung bán phần và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát trong phẫu thuật sản khoa

Chương II: Phụ khoa

21

Bóc nhân xơ vú

22

Chích áp xe vú

23

Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú

24

Phẫu thuật cắt bỏ vú (Patey) + vét hạch nách

25

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu hai bên

26

Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn + phần phụ và vét hạch chậu hai bên

27

Phẫu thuật Wertheim

28

Phẫu thuật ung thư buồng trứng + cắt tử cung hoàn toàn + hai phần phụ + mạc nối lớn

29

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn

30

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và hai phần phụ

31

Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo

32

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần

33

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần

34

Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung

35

Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung

36

Soi buồng tử cung chẩn đoán

37

Phẫu thuật soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc

38

Phẫu thuật soi buồng tử cung cắt polyp buồng tử cung

39

Phẫu thuật soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung

40

Phẫu thuật soi buồng tử cung cắt vách ngăn tử cung

41

Soi buồng tử cung lấy dị vật

42

Cắt cụt cổ tử cung

43

Khoét chóp cổ tử cung

44

Cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện (LEEP)

45

Phẫu thuật cắt polyp cổ tử cung

46

Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ

47

Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ

48

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ

49

Phẫu thuật nội soi điều trị chửa ngoài tử cung

50

Phẫu thuật nội soi điều trị tắc vòi tử cung

51

Phẫu thuật nội soi tạo hình vòi tử cung, nối lại vòi tử cung

52

Vi phẫu thuật tạo hình vòi tử cung, nối lại vòi tử cung

53

Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi tử cung

54

Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi tử cung

55

Phẫu thuật Crossen

56

Phẫu thuật Manchester

57

Phẫu thuật tạo hình tử cung Strassman

58

Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới)

59

Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo- mở thông âm đạo

60

Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh

61

Đóng rò trực tràng - âm đạo

62

Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp

63

Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng

64

Phẫu thuật bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo

65

Bóc nang tuyến Bartholin

66

Hút thai trứng

67

Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

68

Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính

69

Nạo sinh thiết từng phần

70

Phẫu thuật cắt âm hộ + vét hạch bẹn

Chương III: Sơ sinh

71

Tắm sơ sinh

72

Chăm sóc rốn sơ sinh

73

Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh

74

Thở áp lực dương liên tục (CPAP)

75

Đặt nội khí quản - thở máy

76

Chọc dò tủy sống sơ sinh

77

Điều trị vàng da ở trẻ sơ sinh bằng phương pháp chiếu đèn

78

Thay máu sơ sinh

79

Hồi sức sơ sinh ngạt

Chương IV: Hỗ trợ sinh sản

80

Lọc rửa tinh trùng

81

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

82

Chọc hút noãn

83

Chuyển phôi

84

Chuyển phôi đông lạnh (FET)

85

Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

86

Giảm thiểu phôi

87

Trữ lạnh tinh trùng

88

Rã đông tinh trùng

89

Trữ lạnh mô tinh hoàn

90

Rã đông mô tinh hoàn

91

Trữ lạnh noãn

92

Rã đông noãn

93

Trữ lạnh phôi

94

Rã đông phôi

95

Chọc hút tinh trùng từ mào tinh

Chương IV: Kế hoạch hóa gia đình

96

Phá thai nội khoa đến hết 9 tuần vô kinh

97

Phá thai nội khoa cho thai 13-22 tuần

98

Hút thai đến 12 tuần

99

Phá thai từ 13 đến 18 tuần bằng phương pháp nong và gắp thai

100

Đặt và tháo dụng cụ tử cung

101

Cấy, rút mảnh ghép tránh thai

102

Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ

103

Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ

104

Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng

Tổng số: 104 Quy trình kỹ thuật.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1377/QD-BYT, QUYET DINH 1377 2013, BO Y TE, QUY TRINH KY THUAT KHAM CHUA BENH, THE THAO - Y TE