31/07/2013 | 3837 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 31 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM C, KHOẢN 1, ĐIỀU 11 QUY ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 264/TTr-STNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 11, Quy định kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh về việc "Ban hành Quy định cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất sản xuất nông nghiệp sử dụng ổn định sau khi chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương" như sau:

"c) Trang 3, vẽ sơ đồ các thửa đất:

- Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho nhiều thửa thì không phải vẽ sơ đồ các thửa đất lên trang 3 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà chỉ ghi thông tin trên phần ghi chú của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đối với các thửa đất quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 của Quy định này.

- Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp 01 giấy cho 01 thửa, thì sơ đồ thửa đất phải được thể hiện ở trang 3 của Giấy chứng nhận;

- Trường hợp thửa đất có cả phần diện tích đất được giao ổn định của hộ gia đình, cá nhân và phần diện tích đất công ích thuộc quyền sử dụng của UBND cấp xã mà xác định rõ được vị trí, diện tích thành thửa riêng thì không vẽ sơ đồ phần diện tích đất công ích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Trường hợp thửa đất có cả phần diện tích đất được giao ổn định của hộ gia đình, cá nhân và phần diện tích đất công ích thuộc quyền sử dụng của UBND cấp xã mà không xác định rõ được vị trí, diện tích thì phải ghi thông tin trên phần ghi chú của Giấy chứng nhận, như đối với thửa đất quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 của Quy định này".

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị thực hiện;

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TN&MT;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tích, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Website tỉnh Hải Dương;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VP. Ô. Huy (100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 13/2013/QD-UBND, QUYET DINH 13 2013, TINH HAI DUONG, BAT DONG SAN