25/05/2011 | 2869 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1143/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 25 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3l/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012;

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 82/TTr- SLĐTBXH ngày 17/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước và lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2011 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng với tổng kinh phí thực hiện các hoạt động của Kế hoạch là 165.875.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm bảy lăm ngàn đồng) từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội đã giao dự toán cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2011.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ kế hoạch được phê duyệt, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính, Công thương; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2011

Triển khai thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012 và Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2012, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước và lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2011 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích :

- Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung của pháp luật lao động đến người lao động và người sử dụng lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật lao động để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, thực hiện tốt hơn các chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao kiến thức về pháp luật lao động cho cán bộ, công chức địa phương, cán bộ làm công tác lao động - tiền lương trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đội ngũ hòa giải viên, cán bộ thuộc các Trung tâm giới thiệu việc làm để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đến người lao động và người sử dụng lao động.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động đề ra phải sát với nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 và Quyết định số 303/QĐ- UBND ngày 02/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, có xét đến yêu cầu thực tiễn của người lao động và người sử dụng lao động.

II- CÁC HOẠT DỘNG

1. Hoạt động của Ban điều hành và Tổ thư ký giúp việc.

Tổ chức các cuộc họp của Ban điều hành và Tổ thư ký:

+ Cuộc họp lần 1 : Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 303/QĐ- UBND ngày 02/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011;

+ Cuộc họp lần 2: Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2011 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2012.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban điều hành) chủ trì, phối hợp Sở Tài chính xây dựng chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền pháp luật trong các doanh nghiệp.

2. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước và lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2.1 Hoạt động tập huấn đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

a. Đối tượng:

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, hòa giải viên và cán bộ Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;

- Cán bộ làm công tác lao động - tiền lương trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và Lãnh đạo, cán bộ làm công tác tư vấn, thông tin thị trường lao động thuộc các Trung tâm giới thiệu việc làm;

- Cán bộ Công đoàn, cán bộ làm công tác lao động - tiền lương của các doanh nghiệp;

- Cán bộ làm công tác lao động - xã hội, cán bộ thuộc các hội, đoàn thể, Trưởng thôn, Trưởng bản, người có uy tín trong làng, bản thuộc các xã bãi ngang, vùng cao, biên giới, hải đảo, đặc biệt khó khăn (trừ 3 huyện nghèo của tỉnh) để tuyên truyền về xuất khẩu lao động.

b. Nội dung:

- Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật về lao động;

- Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội;

- Luật người Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản quy phạm pháp luật về người Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;

Các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động.

c. Thời gian và địa điểm:

- Mở 01 lớp tập huấn cho các đối tượng là cán bộ làm công tác lao động - tiền lương trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và Lãnh đạo, cán bộ làm công tác tư vấn, thông tin thị trường lao động thuộc các Trung tâm giới thiệu việc làm. Thời gian dự kiến mở lớp vào tháng 6/2011 tại thành phố Quy Nhơn. Thời gian đào tạo 02 ngày.

- Mở 01 lớp cho các đối tượng là Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; hòa giải viên cấp huyện, thành phố; Lãnh đạo và cán bộ Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố. Thời gian dự kiến mở lớp vào tháng 6/2011 tại thành phố Quy Nhơn. Thời gian đào tạo 02 ngày.

- Mở 03 lớp tập huấn cho các đối tượng là cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác lao động - tiền lương của các doanh nghiệp. Thời gian dự kiến mở lớp tháng 8/2011 (01 lớp tại thành phố Quy Nhơn, 01 lớp tại huyện Tây Sơn, 01 lớp tại huyện Hoài Nhơn). Thời gian đào tạo mỗi lớp 02 ngày.

- Mở 02 lớp tập huấn cho cán bộ nòng cốt về chính sách xuất khẩu lao động tại một số xã bãi ngang, vùng cao, biên giới, hải đảo, đặc biệt khó khăn (trừ 3 huyện nghèo của tỉnh). Thời gian dự kiến vào đầu tháng 7/2011. Thời gian đào tạo mỗi lớp 02 ngày.

2. 2. Hoạt động truyền thông tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

a. Tăng cường công tác tạo lập thông tin các văn bản quy phạm pháp luật lao động trên Website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để người lao động và người sử dụng lao động tra cứu miễn phí về chính sách lao động.

b. Xây dựng cuốn hỏi đáp pháp luật để phát cho các đối tượng là cán bộ công chức ngành tư pháp, ngành lao động - TB&XH, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hoà giải viên, tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, cán bộ Công đoàn, cán bộ làm công tác lao động - tiền lương, cán bộ hòa giải viên cơ sở trong các doanh nghiệp.

c. Tăng cường thông tin về pháp luật lao động phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài truyền thanh các huyện, thành phố.

3. Kinh phí: Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động: 165,875 triệu đồng ( theo phụ lục đính kèm).

- Nguồn kinh phí : theo Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2011 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nội dung chi : theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC- BTPC ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH:

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định tăng cường thông tin về pháp luật lao động.

- Biên soạn và phát hành cuốn Hỏi đáp về pháp luật lao động; biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ công tác tập huấn đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động.

- Cung cấp kịp thời văn bản quy phạm pháp luật lao động cho Website của các sở ngành và các tổ chức liên quan.

- Phối hợp với Văn phòng Sở tăng cường công tác tạo lập thông tin các văn bản quy phạm pháp luật lao động trên Website của Sở để người sử dụng lao động và người lao động dễ dàng tra cứu miễn phí các thông tin về pháp luật lao động mà họ cần. Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn cho các đối tượng của Kế hoạch.

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng của Kế hoạch.

- Thực hiện tổng hợp, phân tích, báo cáo, đột xuất và định kỳ, theo quy định

2. Văn phòng Sở:

Phối hợp với Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH, Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố chuẩn bị Hội trường và các thiết bị cần thiết phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; lo chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại cho giảng viên; ăn ở cho học viên và trực tiếp quản lý các lớp tập huấn; triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Đảm bảo kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Kế hoạch; Phối hợp với Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH, Văn phòng Sở lập hồ sơ, chứng từ thanh toán đúng quy định.

4. Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố:

- Báo cáo UBND huyện, thành phố sắp xếp thời gian, địa điểm tổ chức các lớp tập huấn tại huyện, thành phố và tại một số xã bãi ngang, vùng cao, biên giới, hải đảo, đặc biệt khó khăn.

Phối hợp với UBND một số xã bãi ngang, vùng cao, biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn tổ chức cho các đối tượng là cán bộ làm công tác lao động - xã hội, cán bộ thuộc các hội, đoàn thể, Trưởng thôn, Trưởng bản, người có uy tín trong làng, bản tham gia các lớp tập huấn về chính sách xuất khẩu lao động.

5. Đề nghị các Doanh nghiệp xuất khẩu lao động, Trung tâm Giới thiệu việc làm:

- Phối hợp với Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, UBND các xã tổ chức có hiệu quả các buổi tư vấn về xuất khẩu lao động.

- Thường xuyên báo cáo kết quả tư vấn, tuyển chọn và số lao động đã đi xuất khẩu lao động về Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Thi

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1143/QD-CTUBND, QUYET DINH 1143, TINH BINH DINH, PHO BIEN PHAP LUAT, KE HOACH TUYEN TRUYEN, NGUOI LAO DONG, NGUOI SU DUNG LAO DONG, DOANH NGHIEP NHA NUOC, DOANH NGHIEP, LAO DONG - TIEN LUONG, VAN HOA - XA HOI