14/06/2012 | 3967 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2012/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2009/QĐ-UBND NGÀY 01/4/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

Theo đề nghị của Sở Giao thông – Vận Tải tại Tờ trình số 56/TTr-SGTVT ngày 13/1/2012, Sở Tài chính tại Tờ trình số 227/TTr-STC ngày 23/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi tiết 2.1, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, như sau:

2.1. Bố trí không quá 80% chi hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó: Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông không quá 1.000.000 đồng/người/tháng.

* Thời gian thực hiện chi bồi dưỡng kể từ ngày 01/01/2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông - Vận tải, Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng cơ quan Thanh tra giao thông Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chánh Thanh tra giao thông tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 11/2012/QD-UBND, QUYET DINH 11, TINH QUANG NAM, SUA DOI QUYET DINH 07/2009/QD-UBND, VI PHAM HANH CHINH, TAI CHINH NHA NUOC