02/12/2013 | 3177 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1011/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 4055/BVHTTDL-TCDL ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tại các tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1207/TTr-SVHTTDL ngày 31 tháng 10 năm 2013 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 18/TTr-SNV ngày 18 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) như sau:

I. Thành phần

1. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phụ trách khối Văn hóa-Xã hội, Trưởng ban.

2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban.

3. Thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại diện lãnh đạo Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum tham gia Ban Chỉ đạo với tư cách là thành viên.

Trường hợp thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quyết định (trừ việc thay đổi Trưởng ban và Phó Trưởng ban)

II. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban ký và sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi Phó Trưởng ban ký trong các văn bản liên quan đến hoạt động của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có Tổ chuyên viên giúp việc. Các chuyên viên giúp việc do các thành viên của Ban đề xuất từ cơ quan mình và Trưởng ban quyết định; thành viên Ban chỉ đạo và chuyên viên giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tham mưu Trưởng ban ban hành Quy chế làm việc và Chương trình công tác hàng năm.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện các Quyết định, Chương trình, Kế hoạch của Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch; vận dụng sáng tạo nhằm phát triển du lịch tỉnh Kon Tum.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo Nhà nước kết quả hoạt động theo định kỳ, báo cáo đột xuất khi cần thiết hoặc có yêu cầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thành phần có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: Văn thư, TH4, VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1011/QD-UBND, QUYET DINH 1011, TINH KON TUM, BO MAY HANH CHINH, VAN HOA - XA HOI