09/05/2011 | 2427 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2011/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2010/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2010 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 25 về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 711/STC-NS ngày 20/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, cụ thể như sau:

1. Tại tiết b, điểm 1.2, khoản 1, Phần I điều chỉnh, bổ sung thành: “…từ 51 biên chế trở lên được bố trí 3 người (Riêng Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh được tính theo số lượng thực tế). Trường hợp đơn vị thực hiện số lượng cao hơn quy định trên thì sử dụng kinh phí được giao trong dự toán (kinh phí tự chủ) để chi trả. Từ năm 2012, xem xét tăng định mức hỗ trợ đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách cho những lao động này theo quy định”.

2. Khoản 1, Phần IV điều chỉnh bổ sung thành: “…Ưu tiên chi kiến thiết thị chính; hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy hoạch đô thị và chi đặc thù cho huyện đảo…”.

Điều 2. Ngoài những nội dung điều chỉnh, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác quy định tại Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh không thay đổi, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các Hội, đoàn thể tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH: Quân sự, Bộ đội Biên phòng;
- VPUB: PVP, các phòng nghiên cứu; CBTH;
- Lưu VT, KTTH (hoa 67)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 10/2011/QD-UBND, QUYET DINH 10, TINH QUANG NGAI, DINH MUC PHAN BO DU TOAN CHI, DU TOAN CHI THUONG XUYEN, NGAN SACH DIA PHUONG, TAI CHINH NHA NUOC