17/12/2010 | 3180 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2010/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤM XE TỰ CHẾ 3, 4 BÁNH (XE LÔI MÁY, XE BA GÁC MÁY) THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA TỈNH TRÀ VINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nghiêm cấm xe tự chế 3, 4 bánh (xe lôi máy, xe ba gác máy) tham gia giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Trà Vinh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Mọi trường hợp vi phạm bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định và tịch thu thùng xe bán phế liệu, sung vào công quỹ.

Điều 2. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; Tổng Biên tập Báo Trà Vinh; Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền rộng rãi để nhân dân biết, thực hiện.

Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này; chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính và tịch thu thùng xe vi phạm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Các quy định về quản lý xe tự chế 3, 4 bánh do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây trái với Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 10/2010/QD-UBND, QUYET DINH 10, TINH TRA VINH, GIAO THONG - VAN TAI