17/01/2006 | 3035 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 17 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC KHỐI THI ĐUA VÀ THỰC HIỆN CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHEN THƯỞNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến;

Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức Khối thi đua và thực hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định 2820/2001/QĐ-UB, ngày 20/8/2001 và Quyết định 17/2003/QĐ-UB, ngày 19/02/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày ký kết giao ước thi đua Khối năm 2006.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC KHỐI THI ĐUA VÀ THỰC HIỆN CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa).

Để xây dựng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên khen thưởng kịp thời, chính xác các đơn vị có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định tổ chức Khối thi đua và thực hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng hàng năm như sau:

I. TỔ CHỨC KHỐI THI ĐUA:

Toàn tỉnh tổ chức 17 Khối giao ước thi đua, gồm:

1. Khối các huyện, thị xã, thành phố gồm 08 đơn vị:

Thành phố Nha Trang, thị xã Cam Ranh, huyện Diên Khánh, huyện Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn, huyện Trường Sa.

2. Khối văn hóa - xã hội, gồm 07 đơn vị:

Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Thể dục - Thể thao, Ủy ban Dân số Gia đình và trẻ em, Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa.

3. Khối cơ quan tổng hợp gồm 07 đơn vị:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Cục Thống kê, Ban Dân tộc.

4. Khối quản lý kinh tế gồm 08 đơn vị:

Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thủy sản, Sở Du lịch - Thương mại, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Bưu chính viễn thông.

5. Khối quản lý tài chính gồm 06 đơn vị:

Sở Tài chính, Cục Thuế Khánh Hòa, Kho Bạc Nhà nước Khánh Hòa, công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Quỹ Hỗ trợ Đầu tư và phát triển Khánh Hòa, Cục Hải quan Khánh Hòa.

6. Khối Nội chính gồm 08 đơn vị:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, Sở Tư pháp, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa.

7. Khối các ban Đảng gồm 11 đơn vị:

Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Trường Chính trị Khánh Hòa, Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh Khánh Hòa.

8. Khối Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng gồm 10 đơn vị.

Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Đông y Khánh Hòa, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh.

9. Khối Ngân hàng gồm 08 đơn vị:

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Khánh Hòa, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khánh Hòa, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Khánh Hòa, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang, Chi nhánh Công ty cho thuê Tài chính II tại Khánh Hòa, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Hòa, Chi nhánh Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long.

10. Khối doanh nghiệp nhà nước địa phương, gồm 06 đơn vị:

Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa, Công ty Đường Khánh Hòa, Công ty Bảo Việt, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ.

11. Khối ngành, công ty Trung ương gồm 10 đơn vị:

Công ty Truyền tải Điện 3, Công ty Dệt Nha Trang, Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 3, Công ty Xăng dầu Phú Khánh, Công ty Cà phê xuất khẩu 2, Công ty Chế biến cung ứng cà phê xuất khẩu, Bưu Điện Khánh Hòa, Công ty Tư vấn xây dựng Điện 4, Xí nghiệp Thiết kế xây dựng thủy lợi 3, Dự trữ Nam Trung bộ.

12. Khối viện, phân viện Trung ương gồm 08 đơn vị:

Viện Vác xin, Viện Pasteur, Viện Hải dương học, Phân viện Thú y Miền trung, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3, Phân viện Khoa học Vật liệu Nha Trang, Phân viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp Miền trung.

13. Khối doanh nghiệp nhà nước Trung ương gồm 06 đơn vị:

Công ty Công trình Giao thông 510, Công ty Xây dựng số 76, Công ty Quản lý Đường sắt Phú Khánh, Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang, Cảng Nha Trang, Cảng vụ Nha Trang.

14. Khối Công ty cổ phần có nguồn vốn nhà nước, gồm 05 đơn vị:

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty cổ phần Xây dựng 17, Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ, Công ty cổ phần Công trình giao thông 505, Công ty cổ phần Xây lắp cấp thoát nước 202.

15. Khối các trường đại họe, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp gồm 08 đơn vị:

Trường Đại học Thủy sản Nha Trang, Trường Dự bị Đại học dân tộc trung ương, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, Trường Cao đẳng Mẫu giáo trung ương 2, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và du lịch, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Trung học Kinh tế, Trường Trung học Kỹ thuật và nghiệp vụ Khánh Hòa.

16. Khối các ban quản lý gồm 07 đơn vị:

Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm, Ban Quản lý dự án các công trình Xây dựng dân dụng, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông - thủy lợi, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, Ban Quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế Vịnh Vân Phong.

17. Khối các đơn vị quân đội đứng trên địa bàn gồm 26 đơn vị:

Trường Sỹ quan Không quân, Trường Sỹ quan Thông tin, Học viện Hải quân, Viện Quân y 87, Viện Kiểm sát Quân sự Khu V, Tòa án Quân sự Khu V, Cục 2 Bộ Quốc phòng, Vùng 4 Hải quân, Sư đoàn 305, Sư đoàn 377, Trung đoàn Công binh 293, Trung đoàn Công binh 83, Trung đoàn Tàu ngầm 196, Lữ đoàn 101, Nhà máy Z753, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Trung tâm Dạy nghề khu vực Miền trung, Tiểu đoàn 12 Thông tin, Tiểu đoàn 15 Thông tin, Kho 858, Kho 662, Đoàn An dưỡng 20, Đoàn An dưỡng 26, Nhà khách 58 Hải quân, Nhà khách Lục quân, Xí nghiệp Xây dựng 96.

II. NỘI DUNG GIAO ƯỚC THI ĐUA:

A. KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN Vị, DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:

Nội dung giao ước thi đua gồm:

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác và xây dựng đơn vị vững mạnh, thể hiện qua các chỉ tiêu thi đua cụ thể.

1. Khối huyện, thị xã, thành phố:

a) Thực hiện kế hoạch nhà nước:

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước:

- Tổng sản lượng lương thực quy hạt.

- Tổng thu ngân sách.

- Nghĩa vụ quân sự.

- Nghĩa vụ lao động.

- Tiêm chủng mở rộng.

- Chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở.

- Giảm tỷ suất sinh.

b) Thực hiện nhiệm vụ công tác:

- Công tác Bảo vệ an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội.

- Công tác Quân sự địa phương.

- Công tác Thanh tra.

- Công tác Tư pháp.

- Công tác Giáo dục.

- Công tác Y tế.

- Công tác Văn hóa - Thông tin.

- Công tác Thể dục - Thể thao.

- Công tác Truyền thanh - Truyền hình.

- Công tác Nội vụ, Lao động - Thương binh và xã hội.

- Công tác Công nghiệp.

- Công tác Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Công tác Ngư nghiệp.

- Công tác Giao thông.

- Công tác Xây dựng.

- Công tác Tài nguyên - Môi trường.

- Công tác Dân tộc, Tôn giáo.

- Công tác Cải cách Hành chính Nhà nước.

- Công tác xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tranh tre dột nát.

- Công tác xây dựng cơ quan, làng xã, khu phố văn hóa.

c) Xây đựng đơn vị trong sạch vững mạnh:

Xây dựng con người mới, tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống tệ nạn xã hội, lãng phí công quỹ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật nhà nước, xây dựng đoàn kết nội bộ thông qua kết quả xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thanh niên, phụ nữ, nông dân, hội cựu chiến binh trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

2. Khối Quản lý ngành:

a) Thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước.

b) Thực hiện nhiệm vụ công tác bao gồm:

- Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành (kể cả các phòng chuyên ngành ở cấp huyện, thị xã, thành phố đều phải được chấm điểm xếp loại; nếu không chấm điểm xếp loại coi như một nhiệm vụ công tác không làm chấm điểm không).

- Xây dựng phát triển ngành.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách pháp luật nhà nước.

- Hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện lực lượng tự vệ hàng năm.

- Làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo và công tác xã hội.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ.

- Xây dựng Cơ quan văn hóa.

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, tay nghề cho cán bộ công chức người lao động.

- Đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ mới.

- Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn lao động.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhà nước.

c) Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh:

Kết quả xây đựng con người mới, tập thể lao động xuất sắc, chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống tệ nạn xã hội, lãng phí công quỹ, giữ gìn kỷ cương pháp luật nhà nước, xây dựng đoàn kết nội bộ thông qua kết quả hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh.

3) Khối cơ quan tổng hợp, văn hóa - xã hội, nội chính, các ban đảng, mặt trận, đoàn thể, hội tuần chúng, trường, viện, phân viện trung ương:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác quản lý chuyên ngành (kể cả các phòng chuyên ngành ở các huyện, thị xã, thành phố đều phải được chấm điểm xếp loại coi như một nhiệm vụ công tác, không làm chấm không điểm). Chế độ chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo và công tác xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu về dục giáo quốc phòng về huấn luyện lực lượng tự vệ hàng năm, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan văn hóa và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhà nước.

b) Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh: Kết quả xây dựng con người mới, tập thể lao động xuất sắc, chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống tệ nạn xã hội, lãng phí công quỹ, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, xây dựng đoàn kết nội bộ thông qua kết quả hoạt động của các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh.

4. Khối công ty, xí nghiệp sản xuất kinh doanh:

a) Thực hiện các em tiêu pháp lệnh nhà nước.

b) Thực hiện nhiệm vụ công tác:

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân và tổ chức thi thợ giỏi.

- Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ.

- Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn lao động.

- Làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo và công tác xã hội.

- Hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện lực tương tự vệ hàng năm.

- Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

- Xây dựng Cơ quan văn hóa.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhà nước.

c) Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh:

Kết quả xây dựng con người mới, tập thể lao động xuất sắc, chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống tệ nạn xã hội, lãng phí công quỹ, giữ gìn kỷ cương pháp luật nhà nước, xây dựng đoàn kết nội bộ thông qua kết quả hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh.

5. Khối các Ban dự án thuộc tỉnh:

Nội dung giao ước thi đua: Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác chuyên ngành và xây dựng đơn vị vững mạnh, thể hiện qua các chỉ tiêu thi đua cụ thể sau:

a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao.

b) Thực hiện nhiệm vụ công tác:

- Công tác quản lý chuyên ngành về Khu công nghiệp và các Dự án các công trình đầu tư của tỉnh.

- Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

- Hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện lực lượng tự vệ hàng năm.

- Làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo và công tác xã hội.

- Xây dựng Cơ quan văn hóa.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhà nước.

c) Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh:

Kết quả xây dựng con người mới, tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống tệ nạn xã hội, lãng phí công quỹ, giữ gìn kỷ cương pháp luật nhà nước, xây dựng đoàn kết nội bộ thông qua kết quả hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh.

B. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI ĐỨNG TRÊN ĐỊA BÀN LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN:

Nội dung giao ước thi đua: Căn cứ vào Chỉ thị số 58/CT-TTg, ngày 15/02/1993 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo "Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới" và Chỉ thị số 137/ĐUQSTW, ngày 31/8/1990 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về "Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới".

III. NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM:

A. KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:

1. Nội dung báo cáo thể hiện các yêu cầu sau:

a) Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao tính tỷ lệ so với kế hoạch, phân tích năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, sản xuất hoạt động ổn định và phát triển thêm việc làm cho người lao động, tăng thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên chức, bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được thể hiện bằng nội dung, thời gian, yêu cầu cụ thể, mốc so sánh, thể hiện bằng số lượng, bằng định mức, mỗi nhiệm vụ công tác đều phải được phân tích rõ năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Biện pháp tổ chức thực hiện.

- Về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

- Về kết quả làm chuyển biến tác dụng đối với các mặt kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

c) Kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh: Kết quả xây đựng con người mới xã hội chủ nghĩa, tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, chống tiêu cực, lãng phí công quỹ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đoàn kết nội bộ, kết quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể và hội quần chúng.

2. Chấm điểm:

a) Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao:

Chấm điểm cho từng chỉ tiêu: Cứ đạt 1% tính 0,1 điểm (tức là 100% được tính là 10 điểm) và sau đó cứ vượt 1% thì được tính 0,2 điểm. Khống chế điểm tối đa cho một chỉ tiêu cụ thể không quá 15 điểm. Đối với các huyện, thị xã, thành phố các chỉ tiêu kế hoạch và nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ lao động, tiêm chủng mở rộng, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở là những chỉ tiêu chung về xã hội được tính bình quân tối đa là 10 điểm.

b) Thực hiện nhiệm vụ công tác:

- Công việc được đánh giá hoàn thành xuất sắc:

Khung điểm từ 9 đến 10 điểm

- Công việc được đánh giá khá:

Khung điểm từ 7 đến dưới 9 điểm

- Công việc được đánh giá trung bình:

Khung điểm từ 5 đến dưới 7 điểm.

- Công việc được đánh giá yếu:

Khung điểm từ 3 đến dưới 5 điểm

- Dưới điểm yếu là kém, có nhiệm vụ được giao mà không thực hiện thì chấm không điểm.

c) Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh:

Các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng được công nhận vững mạnh 9 đến 10 điểm, khá từ 7 đến 8 điểm, trung bình từ 5 đến 6 điểm, yếu từ 3 đến 4 điểm

Phân loại Đảng bộ, Chi bộ thường vào quý I năm sau mới có kết quả, do vậy để sát với đánh giá các cơ quan có liên quan trước lúc đơn vị tự đánh giá nhận xét đơn vị xin ý kiến của Đảng ủy cấp trên

B. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI ĐỨNG TRÊN ĐỊA BÀN LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN:

Nội dung báo cáo và chấm điểm thi đua: Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ trì Khối thi đua quy định nội dung báo cáo và phương pháp chấm điểm thi đua.

IV. PHÂN LOẠI VÀ XÉT CHỌN ĐƠN VỊ ĐỂ KHEN THƯỞNG:

A. KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:

1. Cách cộng điểm nội dung:

- Đối với chỉ tiêu thực hiện kế hoạch nhà nước thì lấy tổng sổ điểm các chỉ tiêu chia cho số chỉ tiêu được điểm bình quân.

- Đối với nhiệm vụ công tác lấy tổng số điểm các nhiệm vụ công tác chia cho số nhiệm vụ công tác được điểm bình quân.

- Đối với xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh lấy tổng số điểm các chỉ tiêu chia cho các chỉ tiêu được điểm bình quân.

2. Cách tính điểm đơn vị:

Điểm của đơn vị là điểm bình quân của các nội dung trên. Kết quả được xếp loại như sau:

- Khung điểm: 9 điểm trở lên xếp loại xuất sắc

- Khung điểm: 7 điểm đến dưới 9 điểm xếp loại khá

- Khung điểm: 5 điểm đến dưới 7 điểm xếp loại trung bình.

- Khung điểm: Dưới điểm trung bình xếp loại yếu.

* Đơn vị xuất sắc toàn diện là đơn vị có điểm từng nội dung đạt điểm 9 trở lên; trong nội dung thực hiện kế hoạch nhà nước phải đạt từ 10 điểm trở lên.

* Đơn vị xuất sắc là đơn vị có số điểm của một nội dung đạt loại khá; điểm các nội dung khác đạt loại xuất sắc.

3. Khen thưởng:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 01 Cờ và 02 Bằng khen cho Khối có 7 đơn vị trở xuống; tặng 01 Cờ và 03 Bằng khen cho Khối có 8 đơn vị trở lên, có thành tích xuất sắc toàn diện nhất trong số đơn vị xuất sắc toàn diện của Khối, được Khối suy tôn biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.

- Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho đơn vị dẫn đầu thi đua Khối thưởng 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho đơn vị có thành tích xuất sắc toan diện nhất của Khối mức thưởng 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

B. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI ĐỨNG TRÊN ĐỊA BÀN LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN:

1. Phân loại và xét chọn đơn vị để khen thưởng: Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ in Khối thi đua quy định nội dung báo cáo và phương pháp chấm điểm thi đua.

2. Khen thưởng:

- Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho một đơn vị dẫn đầu thi đua của Khối thưởng 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 đơn vị có thành tích xuất sắc toàn diện nhất của Khối mức thưởng cho mỗi đơn vị 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian to chức Hội nghị thi đua các Khối:

- Hội nghị ký kết thi đua: Tháng 3 hàng năm.

- Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng: Tháng 7 hàng năm.

- Hội nghị tổng kết thi đua năm vào tháng 1, tháng 2 năm sau.

2. Chủ trì Khối: Hàng năm các Khối thi đua chọn và suy tôn hoặc luân phiên cử một đơn vị làm Chủ trì khối.

- Tổ chức thảo luận cụ thể hóa các quy định về nội dung, chỉ tiêu, phương pháp đánh giá chấm điểm thi đua và thống nhất chung cho mọi thành viên trong Khối thực hiện theo nội dung của Quy định này.

- Tổ chức thảo luận nội dung thi đua và ban hành quy chế hoạt động của Khối.

- Tổ chức kiểm tra, chấm điểm, xếp loại tổng kết thi đua Khối.

- Kinh phí hỗ trợ công tác thi đua của các Khối do ngân sách của tỉnh cấp cho đơn vị Chủ in Khối mỗi năm 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Danh sách đơn vị Chủ trì Khối do Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh xác nhận gửi về Sở Tài chính thực hiện.

3. Để việc to chức giao ước thi đua hàng năm có tác dụng động viên, giáo dục nêu gương và để việc tổng kết được kịp thời chính xác; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện Quy định này.

- Đối với Khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trung ương và địa phương: Giao cho Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các Khối và các thành viên làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

- Đối với Khối các đơn vị quân đội đứng trên địa bàn làm công tác dân vận: Giao cho Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa, Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Khối và các thành viên trong Khối làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 04/2006/QD-UBND, QUYET DINH 04 2006, TINH KHANH HOA, TO CHUC KHOI THI DUA, CHAM DIEM XEP LOAI KHEN THUONG, VAN HOA - XA HOI