15/01/2002 | 4236 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2002/QĐ-UB

Kon tum, ngày 15 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP THÔN TAM SƠN THUỘC XÃ ĐĂK TỜ RE, HUYỆN KONPLÔNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Điều 41, Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

Căn cứ Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11-5-1998 của Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã;

Căn cứ Quyết định số 164/TCCP-CCVC ngày 29-6-1995 của Bộ trưởng- Trưởng Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ về việc ban hành "Quy chế tạm thời về tổ chức bản ở miền núi và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng bản ;

Căn cứ Quyết định số 2371/1998/QĐ-UB ngày 25-11-1998 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành quy định tạm thời về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Kon um; Xét đề nghị của UBND huyện Kon Phông và Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh Kon Tum;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập thôn Tam Sơn thuộc xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Phông; thôn Tam Sơn gồm 150 hộ ( 525 khẩu).

Xã Đắk Tờ Re gồm có: 12 thôn (Kon RƠ Lang, Sơn Hà, Tam Sơn, Kon RƠ Pan, Kon H Rầm, Kon K Lang, Kon Long Buk, Kon Săm Lũ, Kon DƠ Xang, Kon DƠ Năng, Kon TƠ Neo, Kon Nu).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký..

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh; Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Kon Phông và Chủ tịch UBND xã Đắm Tờ Re chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban TVTU (b/c)
- TT HĐND tỉnh
- Ban TCTU
- Lưu VT

TM. UBND TỈNH KON TUM
 CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 02/2002/QD-UB, QUYET DINH 02 2002, TINH KON TUM, THANH LAP THON TAM SON, THON TAM SON HUYEN KONPLONG KON TUM, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG - DO THI