25/12/2009 | 4364 Lượt xem |

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 01-11:2009/BNNPTNT

THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH, VI SINH VẬT VÀ KIM LOẠI NẶNG TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP HOÀN CHỈNH CHO VỊT

National technical regulation

Animal feeding stuffs - Maximum level of antibiotics, microorganism and heavy metals in completed feeds for ducks

 

Lời nói đầu

QCVN 01 - 11: 2009/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH, VI SINH VẬT VÀ KIM LOẠI NẶNG TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP HOÀN CHỈNH CHO VỊT
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: QCVN01-11:2009/BNNPTNT, QUY CHUAN QCVN01-11:2009, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON, THUC AN HON HOP HOAN CHINH CHO VIT, HAM LUONG KHANG SINH, HAM LUONG VI SINH VAT, HAM LUONG KIM LOAI NANG TOI DA, QCVN 01-11:2009/BNNPTNT, NONG NGHIEP