04/11/1996 | 3714 Lượt xem |

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1996

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC UỶ VIÊN UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VÀ CHỨC CHỦ NHIỆM  Ỷ BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI CỦA ÔNG HÀ MẠNH TRÍ VÀ VIỆC BẦU ÔNG HÀ MẠNH TRÍ GIỮ CHỨC VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Điều 84 củaHiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 2 củaLuật Tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Tờ trìnhcủa Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ vào Tờ trìnhcủa Chủ tịch nước;
Căn cứ vào biên bảnkiểm phiếu ngày 04 tháng 11 năm 1996;

QUYẾT NGHỊ

1- Miễn nhiệm chức Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội và chứcChủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội của ông Hà Mạnh Trí.

2- Ông Hà Mạnh Trí giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân tối cao.

Nghị quyết này đã đượcQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 thôngqua ngày 04 tháng 11 năm 1996.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: KHONGSO, NGHI QUYET KHONGSO, QUOC HOI, BO MAY HANH CHINH