30/08/1998 | 9041 Lượt xem |

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/NQ-UBTVQH10

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1998

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Để phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", thể hiện bản chất Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 56 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ số 786/CP-CCHC ngày 13 tháng 07 năm 1998 và ý kiến của Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Giao Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước với những nội dung sau đây:

a. Quy định phạm vi thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan gồm:

- Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan; - Trách nhiệm của cán bộ, công chức;

- Những việc cán bộ, công chức phải được biết;

- Những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ

quan quyết định;

- Những việc cán bộ, công chức giám sát; kiểm tra;

b. Quy định phạm vi thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc ở ngoài cơ quan hành chính gồm:

- Quan hệ với công dân, cơ quan, tổ chức;

- Quan hệ với cơ quan cấp trên; - Quan hệ với cơ quan cấp dưới.

2. Thủ trưởng các cơ quan khác của Nhà nước căn cứ vào Nghị quyết này và Quy chế của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan mình.

Điều 2. Giao Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động hành chính của cơ quan Toà án nhân dân tối cao; Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp với Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động hành chính của Toà án nhân dân địa phương, Toà án quân sự các cấp.

Điều 3. Giao Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động hành chính của Viện kiểm sát nhân dân các cấp; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động hành chính của Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Điều 4. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Căn cứ vào Nghị quyết này, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn các cơ quan thuộc hệ thông tổ chức của mình xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 55/NQ-UBTVQH10, NGHI QUYET 55 1998, UY BAN THUONG VU QUOC HOI, BO MAY HANH CHINH