25/07/2007 | 3220 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 180/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2004 – 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh Nghệ An, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XV, ngày 24 tháng 07 năm 2007,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận: ông Hồ Đức Phớc, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò được bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 – 2009.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 180/2007/NQ-HDND, NGHI QUYET 180, TINH NGHE AN, BO MAY HANH CHINH