18/12/2007 | 3240 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 18/2007/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NĂM 2007 - 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 1449/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc xin phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008;
Qua ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí theo Tờ trình số 1449/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc xin phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008 như sau:

- Vốn ngân sách thành phố phân cấp huyện quản lý:

+ Công trình thực hiện năm 2007: 26 công trình (có danh mục đính kèm)

+ Công trình dự kiến bố trí kế hoạch năm 2008: 45 công trình (có danh mục đính kèm).

- Vốn ngân sách huyện:

+ Công trình thực hiện năm 2007: 46 công trình (có danh mục đính kèm).

+ Công trình dự kiến bố trí kế hoạch năm 2008: 51 công trình (có danh mục đính kèm).

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định và báo cáo UBND thành phố và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 18 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 18/2007/NQ-HDND, NGHI QUYET 18 2007, THANH PHO HO CHI MINH, XAY DUNG - DO THI