05/02/2010 | 8349 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 07/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HẠ LONG VÀ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập các phường thuộc thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Thành lập phường Đại Yên thuộc thành phố Hạ Long trên cơ sở toàn bộ 4.569,45 ha diện tích tự nhiên và 8.557 nhân khẩu của xã Đại Yên.

Phường Đại Yên có 4.569,45 ha diện tích tự nhiên và 8.557 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đại Yên: Đông giáp xã Việt Hưng và phường Hà Khẩu; Tây giáp xã Minh Thành, huyện Yên Hưng; Nam giáp xã Hoàng Tân, huyện Yên Hưng và phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long; Bắc giáp xã Quảng La, huyện Hoành Bồ.

2. Thành lập phường Việt Hưng thuộc thành phố Hạ Long trên cơ sở toàn bộ 2.698,07 ha diện tích tự nhiên và 10.165 nhân khẩu của xã Việt Hưng

Phường Việt Hưng có 2.698,07 ha diện tích tự nhiên và 10.165 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Việt Hưng: Đông giáp xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ; Tây giáp xã Đại Yên, thành phố Hạ Long; Nam giáp phường Hạ Khẩu và xã Đại Yên, thành phố Hạ Long; Bắc giáp thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành lập phường Bình Ngọc thuộc thành phố Móng Cái trên cơ sở toàn bộ 1.109,3 ha diện tích tự nhiên và 3.206 nhân khẩu của xã Bình Ngọc.

Phường Bình Ngọc có 1.109,3 ha diện tích tự nhiên và 3.206 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Bình Ngọc: Đông giáp phường Trà Cổ và biển; Tây giáp xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái; Nam giáp xã Vĩnh Thực; Bắc giáp xã Hải Xuân.

4. Sau khi thành lập các phường:

- Thành phố Hạ Long có 27.195,03 ha diện tích tự nhiên và 221.580 nhân khẩu; có 20 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Hà Lầm, Hà Trung, Hà Phong, Hà Tu, Hồng Hải, Cao Thắng, Cao Xanh, Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hòn Gai, Bãi Cháy, Hồng Hà, Hà Khẩu, Giếng Đáy, Hùng Thắng, Tuần Châu, Hà Khánh, Việt Hưng, Đại Yên.

- Thành phố Móng Cái có 51.660 ha diện tích tự nhiên và 80.000 nhân khẩu; có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Trà Cổ, Trần Phú, Ka Long, Ninh Dương, Hải Yên, Hải Hòa, Bình Ngọc, Hòa Lạc và các xã: Hải Tiến, Vạn Ninh, Hải Đông, Quảng Nghĩa, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Hải Sơn, Hải Xuân, Bắc Sơn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 07/NQ-CP, NGHI QUYET 07 2010, CHINH PHU, THANH LAP, THANH PHO HA LONG, THANH LAP CAC PHUONG, THANH PHO MONG CAI, BO MAY HANH CHINH