30/10/1963 | 5715 Lượt xem |

QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1963

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỢP NHẤT TỈNH HẢI NINH VÀ KHU HỒNG QUẢNG, VÀ SÁT NHẬP XÃ HỮU SẢN THUỘC HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH HẢI NINH, VÀO HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH HÀ BẮC

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về sự cần thiết hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng và sát nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh, vào huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn việc :

Hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một đơn vị hành chính mới, lấy tên là tỉnh Quảng Ninh;

- Sát nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh (cũ), vào huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc.

Quốc hội giao cho Hội đồng Chính phủ tiến hành những công tác cần thiết để thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 30 tháng 10 năm 1963.

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: KHONGSO, NGHI QUYET KHONGSO 1963, QUOC HOI, BO MAY HANH CHINH