06/12/2012 | 3361 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2012/NQ-HĐND

ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 191/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2010 CỦA HĐND TỈNH ĐỐI VỚI TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VỚI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VÀ TỶ LỆ PHÂN CHIA NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013 GIAI ĐOẠN NĂM 2013 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9166/TTr-UBND ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh về điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013, giai đoạn 2013 - 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua điều chỉnh Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách thành phố Biên Hòa và tỷ lệ phân chia nguồn thu từ tiền sử dụng đất cho cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013 giai đoạn năm 2013 - 2015 theo Tờ trình số 9166/TTr-UBND ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết của thành phố Biên Hòa từ 38% lên 51%.

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).

2. Điều chỉnh phân cấp tỷ lệ điều tiết từ nguồn thu tiền sử dụng đất như sau:

- Đối với cấp tỉnh: 60%.

Trong đó:

+ Quỹ phát triển nhà ở: 30%.

+ Quỹ phát triển đất: 30%.

- Đối với cấp huyện: 40%.

(Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm).

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật tài chính hiện hành để tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

UBND tỉnh tiếp tục rà soát lại nhiệm vụ chi ngân sách của thành phố Biên Hòa và 05 xã, phường có khả năng tự cân đối ngân sách khi xây dựng đề án để thực hiện nhiệm vụ chi gắn liền với việc phân cấp nguồn thu, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tự cân đối thu, chi ngân sách theo quy định và nâng dần số lượng đơn vị tự chủ ở cấp huyện và cấp xã theo nghị quyết đề ra.

Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013, giai đoạn 2013 - 2015, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua, các nội dung còn lại của Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND vẫn tiếp tục thực hiện.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 06/12/2012./.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 48/2012/NQ-HDND, NGHI QUYET 48, TINH DONG NAI, PHAN CHIA NGUON THU NGAN SACH, TY LE PHAN CHIA NGUON THU NGAN SACH, PHAN CHIA NGUON THU TU TIEN SU DUNG DAT, NGUON THU TU TIEN SU DUNG DAT, TIEN SU DUNG DAT, PHAN CHIA NGUON THU NGAN SACH DONG NAI, BAT DONG SAN, TAI CHINH NHA NUOC