10/12/2012 | 3105 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ V

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 15 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 15g/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 15 về dự toán ngân sách địa phương năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5469/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 với một số chỉ tiêu chính sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, thu chuyển nguồn và thu kết dư): 9.625.759.602.502 đồng,

Gồm:

- Thu ngân sách Trung ương: 319.009.086.652 đồng

- Thu ngân sách địa phương: 9.306.750.515.850 đồng

+ Thu ngân sách tỉnh: 5.890.825.140.457 đồng

+ Thu ngân sách huyện: 2.749.098.296.976 đồng

+ Thu ngân sách xã: 666.827.078.417 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương (bao gồm cả chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới):  8.972.482.016.921 đồng

Gồm:

- Chi ngân sách tỉnh: 5.887.043.535.289 đồng

- Chi ngân sách huyện: 2.540.344.000.907 đồng

- Chi ngân sách xã: 545.094.480.725 đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương: 334.268.498.929 đồng

Gồm:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 3.781.605.168 đồng

- Kết dư ngân sách huyện: 208.754.296.069 đồng

- Kết dư ngân sách xã: 121.732.597.692 đồng

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách tỉnh:

- Bổ sung quỹ dự trữ tài chính của tỉnh 50% số kết dư ngân sách, bằng 1.890.802.584 đồng.

- Chuyển 50% số kết dư còn lại của năm 2011 là 1.890.802.584 đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2012.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VI, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 15/NQ-HDND, NGHI QUYET 15, TINH THUA THIEN HUE, PHE CHUAN TONG QUYET TOAN, TONG QUYET TOAN NGAN SACH, TONG QUYET TOAN NGAN SACH 2011, TONG QUYET TOAN NGAN SACH THUA THIEN HUE, QUYET TOAN NGAN SACH, QUYET TOAN NGAN SACH NAM 2011, TAI CHINH NHA NUOC