12/12/2013 | 6407 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2013/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC NẤU ĂN CHO TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ HỌC SINH BÁN TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú; Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2011 của liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 332/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông có học sinh bán trú (ở tập trung tại trường) trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ (không áp dụng đối với trường phổ thông dân tộc bán trú).

Các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông cơ sở công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có học sinh do nhà ở xa trường, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 2 Thông tư Liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2011 về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

2. Nội dung hỗ trợ

a) Hỗ trợ kinh phí để nhà trường tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú.

b) Hỗ trợ một lần kinh phí để nhà trường mua sắm dụng cụ nhà bếp, đồ dùng phục vụ nấu ăn, đồ dùng tổ chức bữa ăn tập thể.

3. Định mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ kinh phí để nhà trường tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú:

- Trường có dưới 30 học sinh bán trú được hỗ trợ 2.300.000,0 đồng/tháng.

- Trường có từ 30 đến dưới 60 học sinh bán trú được hỗ trợ 4.600.000,0 đồng/tháng.

- Trường có từ 60 đến dưới 100 học sinh bán trú được hỗ trợ 6.900.000,0 đồng/tháng.

- Trường có từ 100 học sinh trở lên thì cứ thêm 50 học sinh được hỗ trợ thêm 2.300.000,0 đồng/tháng.

 Kinh phí hỗ trợ theo thời gian tổ chức nấu ăn thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học/trường.

b) Hỗ trợ một lần kinh phí để nhà trường mua sắm dụng cụ nhà bếp, đồ dùng phục vụ nấu ăn, đồ dùng tổ chức bữa ăn tập thể như sau:

- Trường có dưới 100 học sinh bán trú được hỗ trợ 30.000.000 đồng/trường.

- Trường có từ 100 học sinh bán trú trở lên được hỗ trợ 40.000.000 đồng/trường.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách địa phương đảm bảo.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua và được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Cấp ủy, HĐND, UBND các cấp tập trung chỉ đạo, tạo phong trào với sự tham gia có hiệu quả của các địa phương; huy động tổng hợp các nguồn lực trong nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, đội ngũ giáo viên để đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức nấu ăn, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú; có sự tham gia giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh học sinh.

3. Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực UBND tỉnh ; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH.450.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 61/2013/NQ-HDND, NGHI QUYET 61 2013, TINH SON LA, HO TRO TO CHUC NAU AN SON LA, CHE DO HOC SINH BAN TRU, GIAO DUC