14/09/2012 | 16209 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2012/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 14 tháng 9 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 160/2010/NQ-HĐND NGÀY 18/10/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về quy định sửa đổi mức chi công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số quy định tại Phụ lục về Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành kèm theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi mức phụ cấp lưu trú tại điểm b, điểm c khoản 1 mục I như sau:

“1. Mức phụ cấp lưu trú:

b) Đi công tác trong tỉnh: 150.000 đồng/ngày/người.

Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày), cự ly tính cả đi và về đạt được từ 20 km trở lên, được thanh toán 100.000 đồng/ngày/người và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

c) Đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo: 200.000 đồng/ngày/người thực tế đi biển, đảo”.

2. Sửa đổi một số mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác tại tiết b điểm 2.2 khoản 2 mục I như sau:

“2.2. Thanh toán theo hóa đơn thực tế:

b) Đối với các đối tượng, cán bộ, công chức còn lại:

- Đi công tác ngoài tỉnh:

+ Đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng; thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 800.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng;

+ Đi công tác tại các vùng còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

- Đi công tác tại các địa phương trong tỉnh:

+ Tại các huyện, thị xã còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 300.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới (đối với các đối tượng, cán bộ, công chức còn lại), thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng) nêu trên”.

3. Sửa đổi mức chi hội nghị tại khoản 1 mục II như sau:

“1. Mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Cuộc họp cấp tỉnh tổ chức: Không quá 100.000 đồng/ngày/người.

- Cuộc họp cấp huyện, thành phố, thị xã tổ chức: Không quá 100.000 đồng/ngày/người.

- Cuộc họp cấp xã, phường, thị trấn tổ chức: Không quá 60.000 đồng/ngày/người”.

Các quy định khác còn lại không nêu trong Nghị quyết này thì được thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 160/2010/NQ- HĐND của HĐND tỉnh và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 9 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 56/2012/NQ-HDND, NGHI QUYET 56 2012, TINH PHU YEN, MUC CHI CONG TAC PHI, TO CHUC HOI NGHI, CO QUAN NHA NUOC, DON VI SU NGHIEP CONG LAP, THUE - PHI - LE PHI, BO MAY HANH CHINH