22/08/2012 | 6707 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ BÀ RỊA THUỘC TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiện, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Bà Rịa.

Thành phố Bà Rịa có 9.146,50 ha diện tích tự nhiên và 122.424 nhân khẩu; 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 phường: Phước Hưng, Phước Trung, Phước Hiệp, Phước Nguyên, Long Hương, Long Toàn, Kim Dinh, Long Tâm và 03 xã: Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng.

Địa giới hành chính thành phố Bà Rịa: Đông giáp huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ; Tây giáp huyện Tân Thành; Nam giáp thành phố Vũng Tàu; Bắc giáp huyện Châu Đức và huyện Tân Thành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ trưởng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 43/NQ-CP, NGHI QUYET 43 2012, CHINH PHU, THANH LAP THANH PHO BA RIA, BO MAY HANH CHINH