23/05/2013 | 3749 Lượt xem |

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 41/2013/QH13

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 83/2007/QH11;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10;

Căn cứ Tờ trình số 31/TTr-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 23/5/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2013.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 41/2013/QH13, NGHI QUYET 41 2013, QUOC HOI, PHE CHUAN DE NGHI, PHE CHUAN DE NGHI CUA THU TUONG, MIEN NHIEM CHUC VU BO TRUONG, MIEN NHIEM BO TRUONG BO TAI CHINH, MIEN NHIEM VUONG DINH HUE, BO MAY HANH CHINH