09/12/2011 | 2881 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ MỘT SỐ TIỂU TIẾT CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH LỆ PHÍ HỘ TỊCH, ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, CẤP GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI
(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Nuôi con nuôi;

Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 09/11/2011 của UBND tỉnh Cà Mau về việc bãi bỏ Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại điều 1 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Cà Mau ban hành Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ một số tiểu tiết của Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Cà Mau ban hành Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ tiểu tiết 1 trong tiết 1, điểm a, khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã, cho một lần đăng ký như sau:

“+ Nuôi con nuôi: 20.000 đồng.”

2. Bãi bỏ tiểu tiết 2 trong tiết 3, điểm a, khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp, cho một lần đăng ký như sau:

“+ Nuôi con nuôi: 2.000.000 đồng.”

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 18/NQ-HDND, NGHI QUYET 18, TINH CA MAU, THUE - PHI - LE PHI