21/06/2011 | 2953 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2011/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 21 tháng 6 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Sau khi xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Nhân dân tỉnh tán thành với báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2011, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

1. Sáu tháng đầu năm 2011, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của Đảng bộ và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, kinh tế tăng trưởng khá. Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ mới. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố tăng cường.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được so với 6 tháng đầu năm 2010 và so với kế hoạch cả năm 2011 như sau:

Tổng sản phẩm (GDP) trong tỉnh tăng 11% (KH cả năm tăng 11%), trong đó:

- Giá trị tăng thêm Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,2% (KH cả năm tăng 1,9%).

- Giá trị tăng thêm công nghiệp - xây dựng tăng 12,9% (KH cả năm tăng 13,5%).

- Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 11,7% (KH cả năm tăng 11,9%).

Giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng 26,4% (KH cả năm tăng 14% -15%).

Tổng thu ngân sách nội địa tăng 34,8%, bằng 55% dự toán năm (KH cả năm tăng tối thiểu 5% so với dự toán TW giao).

Tạo thêm việc làm cho 1,65 vạn lao động (KH cả năm: 3,2 vạn lao động).

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, yếu kém, đó là:

Kinh tế tăng trưởng khá nhưng thiếu bền vững, chưa có nhiều dự án lớn mang tính đột phá về quy mô, công nghệ. Một số vấn đề nổi cộm chưa đạt được nhiều chuyển biến trong giải quyết như: ô nhiễm môi trường, khai thác cát lòng sông trái phép, khiếu kiện đông người.

Việc xây dựng các Đề án thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV còn chậm. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, việc điều tiết cung ứng điện còn bất cập. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án chưa đạt tiến độ đề ra.

Hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao. Công tác quản lý giá cả, thị trường, quản lý về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số cơ sở còn bất cập. Công tác cải cách hành chính chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

1. Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa 2011, nhất là công tác chuẩn bị giống cho sản xuất. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt, bão, úng. Hoàn chỉnh quy hoạch nông thôn mới cho 58 xã thực hiện giai đoạn I. Xây dựng các dự án cụ thể và lồng ghép chương trình, đề án để huy động các nguồn vốn để thực hiện.

Đảm bảo cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện quy chế quản lý các cụm CN, xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm CN.

Tích cực hỗ trợ nông dân trong tiêu thụ sản phẩm vải thiều. Tăng cường công tác hỗ trợ thông tin định hướng thị trường cho các DN xuất khẩu. Khai thác có hiệu quả các ngành dịch vụ có lợi thế như: ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, viễn thông.

2. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách điều hành tài chính tiền tệ, kiềm chế lạm phát của Chính phủ

Phấn đấu thu vượt 5% – 7% dự toán được giao. Tổ chức triển khai các Luật thuế mới. Đảm bảo kịp thời các khoản chi thường xuyên theo dự toán. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách của các đơn vị.

Tăng tỷ trọng dư nợ trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh, cho vay phát triển ngành nghề là thế mạnh của địa phương. Thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng theo quy định của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh về giá. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Tăng cường công tác quản lý đầu tư

Rà soát lại việc sử dụng đất phát triển các đô thị để đảm bảo phát triển hợp lý, tránh lãng phí. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch vốn được giao, có giải pháp về vốn để đẩy nhanh hoàn thành các dự án kiên cố hoá trường, lớp học theo Đề án 20 ; dự án xử lý nước thải TP Hải Dương.

Tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB của các dự án. Giải quyết việc thu hồi và giao đất để làm bãi tập kết rác đối với dự án nhà máy xử lý rác thải tại Thanh Hà. Tăng cường công tác giám sát đầu tư, tiếp tục rà soát và thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai, để tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách có khả năng hoàn thành trong năm 2011. Kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với dự án đầu tư đã được thuê đất nhưng chậm triển khai theo quy định. Thực hiện tốt chế độ báo cáo về quản lý vốn đầu tư XDCB.

4. Phát triển các lĩnh vực văn hoá xã hội, khoa học công nghệ; đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng và THCN, tuyển sinh vào bậc THPT năm học 2011 – 2012. Triển khai thực hiện chuyển đổi các trường mầm non bán công sang công lập.

Chủ động phòng chống các dịch bệnh có thể xảy ra. Hoàn chỉnh Đề án thành lập bệnh viện Phụ sản quy mô 300 giường bệnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y dược tư nhân. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giáo dục truyền thống lồng ghép với dịch vụ KHHGĐ.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông. Đẩy mạnh ứng dụng kết quả các đề tài, dự án đã nghiệm thu vào hoạt động thực tiễn. Nâng cao hiệu quả quản lý công nghệ đối với các dự án đầu tư.

Kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với các điểm khai thác đất đá, cát sỏi lòng sông,...trái phép kéo dài. Tổ chức thực hiện kế hoạch cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất canh tác sau chuyển đổi ruộng. Đẩy mạnh xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

5. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội

Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm đi đôi với giảm nghèo có hiệu quả. Tăng cường quản lý nhà nước về lao động tại các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công. Giải quyết dứt điểm những trường hợp tồn đọng về xác nhận, công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo quy định. Thực hiện có hiệu quả Đề án “dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án KTX sinh viên và các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp.

6. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tư pháp; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH; tăng cường công tác quốc phòng – quân sự địa phương

Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện công tác tiếp dân. Tập trung xử lý dứt điểm những điểm nổi cộm về khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng các hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý.

Tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự; thực hiện các biện pháp đẩy lùi tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Duy trì củng cố hoạt động của lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân đợt 2 và tổ chức diễn tập PCLB, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng tại thị xã Chí Linh, diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, sản xuất kinh doanh, tổ chức tốt cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính. Rà soát, xử lý các vướng mắc trong việc phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện mô hình “Một cửa liên thông” trong một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực liên quan đến đầu tư.

Tập trung đấu tranh với các vụ việc tham nhũng tiêu cực trên lĩnh vực kinh tế, đất đai, dự án, đấu thầu,...Xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc tham nhũng được phát hiện.

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ nhất thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 13/2011/NQ-HDND, NGHI QUYET 13, TINH HAI DUONG, THUC HIEN KE HOACH, KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI, TINH HINH THUC HIEN KE HOACH, THUC HIEN NHIEM VU TRONG TAM, XAY DUNG KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE, CHI TIEU KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE, KET QUA THUC HIEN KE HOACH, VAN HOA - XA HOI