17/12/2001 | 5161 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2001 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG NGHĨA CHÁNH VÀ PHƯỜNG QUẢNG PHÚ THUỘC THỊ XÃ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập phường Nghĩa Chánh và phường Quảng Phú thuộc thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi như sau :

1. Thành lập phường Nghĩa Chánh thuộc thị xã Quảng Ngãi trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Nghĩa Chánh.

Phường Nghĩa Chánh có 404 ha diện tích tự nhiên và 11.385 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Quảng Phú thuộc thị xã Quảng Ngãi trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Quảng Phú.

Phường Quảng Phú có 727 ha diện tích tự nhiên và 16.220 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP2, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 97/2001/ND-CP, NGHI DINH 97 2001, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, THI XA QUANG NGAI, TINH QUANG NGAI, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH