13/12/2001 | 8851 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 96/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2001

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA HUYỆN QUẢNG HÒA, TỈNH CAO BẰNG THÀNH HAI HUYỆN PHỤC HÒA VÀ QUẢNG UYÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia huyện Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng thành hai huyện Phục Hòa và Quảng Uyên.

Huyện Phục Hòa có 25.010 ha diện tích tự nhiên và 21.235 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã : Hòa Thuận, Mỹ Hưng, Hồng Đại, Cách Linh, Triệu ẩu, Đại Sơn, Tiên Thành, Lương Thiện và thị trấn Tà Lùng.

Địa giới hành chính huyện Phục Hòa : Đông giáp huyện Hạ Lang và Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Tây giáp huyện Hòa An; Nam giáp huyện Thạch An và Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Bắc giáp huyện Quảng Uyên.

Huyện Quảng Uyên có 38.331 ha diện tích tự nhiên và 43.081 nhân khẩu, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã : Bình Lăng, Cai Bộ, Chí Thảo, Đoài Khôn, Độc Lập, Hồng Định, Hạnh Phúc, Hồng Quang, Hoàng Hải, Phúc Sen, Phi Hải, Quốc Phong, Quảng Hưng, Quốc Dân, Tự Do, Ngọc Động và thị trấn Quảng Uyên.

Địa giới hành chính huyện Quảng Uyên : Đông giáp huyện Hạ Lang; Tây giáp các huyện Hòa An, Trà Lĩnh; Nam giáp huyện Phục Hòa; Bắc giáp các huyện Trùng Khánh, Trà Lĩnh.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ :
ĐP1, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 96/2001/ND-CP, NGHI DINH 96 2001, CHINH PHU, CHIA HUYEN, HUYEN QUANG HOA, HUYEN PHUC HOA, HUYEN QUANG UYEN, TINH CAO BANG, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH