31/08/1999 | 4227 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 87/1999/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 08 NĂM 1999 VỀ VIỆC GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG SÔNG BÔI THUỘC HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HÒA BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải thể thị trấn nông trường Sông Bôi thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Dân cư thuộc thị trấn nông trường hiện đang sinh sống trên địa bàn các xã Đồng Tâm, Lạc Long, Cố Nghĩa, Liên Hòa, Phú Lão, Phú Thành và Hưng Thi được giao về cho các xã nói trên quản lý.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 87/1999/ND-CP, NGHI DINH 87 1999, CHINH PHU, GIAI THE THI TRAN, HUYEN LAC THUY, TINH HOA BINH, BO MAY HANH CHINH