17/12/1996 | 8345 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1996

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 83-CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1996 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN ĐAKRÔNG THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập huyện ĐaKrông thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở 10 xã của huyện Hướng Hoá (Mò ó, Hướng Hiệp, ĐaKrông, Tà Long, Húc Nghì, Tà Rụt, A Vao, A Ngo, A Bung, Ba Nang) với 99.140 ha diện tích tự nhiên và 19.769 nhân khẩu và 3 xã của huyện Triệu Phong (Hải Phúc, Ba Lòng, Triệu Nguyên) với 19.197 ha diện tích tự nhiên và 4.911 nhân khẩu.

- Huyện Đakrông có diện tích tự nhiên 118.337 ha và 24.680 nhân khẩu gồm 13 đơn vị hành chính cấp xã.

Địa giới huyện ĐaKrông: Đông giáp huyện Hải Lăng, Triệu Phong và tỉnh Thừa Thiên Huế; Tây giáp huyện Hướng Hoá; Nam giáp tỉnh Thừa Thiên Huế và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp huyện Gio Linh và huyện Cam Lộ.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

Huyện Hướng Hoá còn lại 21 xã, thị trấn với 117.997 ha diện tích tự nhiên và 45.590 nhân khẩu.

Huyện Triệu Phong còn lại 19 xã, thị trấn với 34.627,4 ha diện tích tự nhiên và 101.533 nhân khẩu.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 83-CP, NGHI DINH 83-CP 1996, CHINH PHU, THANH LAP HUYEN, HUYEN DAKRONG, TINH QUANG TRI, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH