06/08/1994 | 6084 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 83-CP NGÀY 6-8-1994 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN SƠN HÀ THÀNH HUYỆN SƠN TÂY VÀ HUYỆN SƠN HÀ THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng, Trưởng ban ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH  :

Điều 1.

Chia huyện Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi thành huyện Sơn Tây và huyện Sơn Hà.

- Huyện Sơn Tây có diện tích tự nhiên 41.893 hécta; nhân khẩu 13.315. Gồm 4 xã là xã Sơn Tinh, xã Sơn Dung, xã Sơn Mùa, xã Sơn Tân.

Địa giới huyện Sơn Tây: phía Đông giáp huyện Sơn Hà; phía Tây giáp huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum và huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; phía Nam giáp huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum; phía Bắc giáp huyện Trà Bông.

- Huyện Sơn Hà có diện tích tự nhiên 73.910 hécta; nhân khẩu 56.395. Gồm 12 xã là xã Sơn Hạ, xã Sơn Thành, xã Sơn Nham, xã Sơn Cao, xã Sơn Linh, xã Sơn Giang, xã Sơn Thuỷ, xã Sơn Kỳ, xã Sơn Ba, xã Sơn Bao, xã Sơn Thượng, xã Sơn Lăng.

Địa giới huyện Sơn Hà: phía Đông giáp huyện Tư Nghĩa, huyện Sơn Tịnh và huyện Minh Long; phía Tây giáp huyện Sơn Tây; phía Nam giáp huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum và huyện Ba Tơ; phía Bắc giáp huyện Trà Bông.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trong các văn bản trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 83-CP, NGHI DINH 83-CP 1994, CHINH PHU, CHIA HUYEN, HUYEN SON HA, HUYEN SON TAY, TINH QUANG NGAI, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH