25/08/1999 | 5276 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 83/1999/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC THỊ XÃ UÔNG BÍ VÀ HUYỆN CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập phường và thị trấn thuộc thị xã Uông Bí và huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Thành lập phường Nam Khê thuộc thị xã Uông Bí trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Nam Khê.

Phường Nam Khê có 910 ha diện tích tự nhiên và 4.873 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Nam Khê: Đông giáp huyện Yên Hưng, Tây giáp phường Trưng Vương, Nam giáp huyện Yên Hưng, Bắc giáp huyện Hoành Bồ.

2. Thành lập phường Yên Thanh thuộc thị xã Uông Bí trên cơ sở 1.626 ha diện tích tự nhiên và 6.969 nhân khẩu của xã Phương Đông.

Địa giới hành chính phường Yên Thanh: Đông giáp phường Quang Trung, Tây giáp xã Phương Đông, Nam giáp sông Đá Bạc, Bắc giáp phường Thanh Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Phương Đông có 2.466,9 ha diện tích tự nhiên và 10.064 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Cô Tô - thị trấn huyện lỵ huyện Cô Tô trên cơ sở 650 ha diện tích tự nhiên và 2.011 nhân khẩu của xã Cô Tô.

Địa giới hành chính thị trấn Cô Tô

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Cô Tô có 1.654 ha diện tích tự nhiên và 1.015 nhân khẩu và được đổi tên thành xã Đồng Tiến.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 83/1999/ND-CP, NGHI DINH 83 1999, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, THANH LAP THI TRAN, THI XA UONG BI, HUYEN CO TO, TINH QUANG NINH, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH